Đề Xuất 6/2023 # Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like | Shareheartbeat.com

Đề Xuất 6/2023 # Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Shareheartbeat.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

* “Khi theo học lớp giáo lý, tôi tìm thấy một ý nghĩ sâu sắc hơn ở thánh thư.

* “When I am in seminary, I find a deeper meaning in the scriptures.

LDS

Một ý nghĩ có ý nghĩa và sâu sắc.

A thought profound and deep.

LDS

“Những sự việc của Thượng Đế thì có ý nghĩa sâu xa; và chí có thời gian, và kinh nghiệm, và những ý nghĩ thận trọng, sâu sắc, nghiêm chính mới có thể tìm ra những sự việc ấy.

“The things of God are of deep import; and time, and experience, and careful and ponderous and solemn thoughts can only find them out.

LDS

Sau đó hãy yêu cầu giảng viên chia sẻ những ý nghĩ và sự hiểu biết sâu sắc của họ.

Then ask the teachers to share their thoughts and insights.

LDS

Cũng ghi lại ngắn gọn ở ngoài lề những ý nghĩ, cảm nghĩ, sự hiểu biết sâu sắc hoặc các nguyên tắc quan trọng.

Also write important short thoughts, feelings, insights, or principles in the margins.

LDS

Sau khi đã đóng diễn xong, mời học sinh đặt câu hỏi hoặc chia sẻ những ý nghĩ hoặc những hiểu biết sâu sắc họ có trong khi họ tham gia vào bài tập thực tập này.

After the role play has concluded, invite students to ask questions or share thoughts or insights they have had as they have participated in this practice exercise.

LDS

Ý nghĩ giản dị đó thật sự khá sâu sắc đối với tôi, nhất là luôn luôn rất khó đối với tôi để đương đầu với sự thay đổi và tôi do dự không muốn buông ra những điều tốt lành.

That simple thought was actually quite profound for me, especially since I have always had a hard time facing change and am hesitant to let go of good things.

LDS

Và ý tưởng đó thật quá đơn giản, quá hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ kết quả sâu sắc vô cùng.

And the idea is so simple, so obvious, but I think the consequences are really profound.

ted2019

Trong suy nghĩ thuần túy của chúng ta, những ý niệm sâu sắc nhất của con người khả năng tưởng tượng, nhận thức, ước mơ, từ xưa tới nay đều giống nhau.

One natural idea is that the deepest aspects of human thought — our ability to imagine, to be conscious, to dream — have always been the same.

ted2019

Và cuối cùng, tôi nghĩ nó cũng mang lại những ý tưởng sâu sắc cho chúng ta về vị trí của chúng ta trong vũ trụ và giá trị thực sự về hành tinh quê nhà của chúng ta

It can also, I think, finally reveal the most profound ideas to us about our place in the universe and really the value of our home planet.

QED

Nó sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter-bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

ted2019

Nó sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter- bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

QED

Bây giờ tôi ý thức rằng tôi phải điều chỉnh cách suy nghĩ của mình và phải bắt đầu một chương trình học hỏi sâu sắc để tôi có thể thực sự biết Đức Giê-hô-va và yêu mến Ngài và quí trọng những gì Con Ngài đã làm cho chúng ta”.

I realize now that I have to readjust my thinking and begin a meaningful study program so that I can really get to know Jehovah and come to love him and appreciate what his Son has given us.”

jw2019

Tôi nghĩ cách làm này khác với Tangled, nhưng chúng tôi chọn nó bởi vì chúng tôi muốn có một người toàn tâm toàn ý hiểu được sâu sắc nhân vật của họ và sau đó giải thích cho những họa sĩ khác về nhân vật đó.

I think it was different on Tangled, for example, but we chose to do it this way as we wanted one person to fully understand and develop their own character and then be able to impart that to the crew.

WikiMatrix

Vì vậy, những gì bạn sẽ nói cho rằng đối số? Tôi nghĩ rằng có những hoàn cảnh khác nhau và đã có sự bắt buộc ở cuộc nội chiến có là không có dự thảo ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng các tình nguyện viên cho quân đội vào ngày hôm nay có một ý nghĩa sâu sắc hơn của tinh thần yêu nước đó là một sự lựa chọn cá nhân so với những người bị buộc phải quân sự trong cuộc nội chiến bằng cách nào đó ít ép. ít ép. mặc dù đó là vẫn còn bất bình đẳng trong xã hội Mỹ mặc dù như Emily chỉ ra Các make- up của quân đội Mỹ không phải là phản chiếu của dân số như một toàn thể.

I think that the circumstances are different and that there was conscription in the civil war there is no draft today and I think that the volunteers for the army today have a more profound sense of patriotism that is of an individual choice than those who were forced into the military in the civil war somehow less coerced. less coerced. even though there is still inequality in American society even though as Emily points out the make- up of the American military is not reflective of the population as a whole.

QED

Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh

Nhiều hành động âm thầm với đức tin sâu xa mà chỉ có Thượng Đế biết.

Many of the quiet acts of deep faith are known only to God.

LDS

Khi còn là thiếu niên, Joseph có “những cảm nghĩ sâu xa”9 về vấn đề tôn giáo.

As a young man, Joseph “was called up to serious reflection”9 on the subject of religion.

LDS

Có một… Có một sự ràng buộc sâu xa giữa họ.

There’s a-There’s a deep bond between them.

OpenSubtitles2018.v3

6 Sự sống lại của Chúa Giê-su tác động sâu xa đến các môn đồ.

6 Jesus’ resurrection had a profound impact on his disciples.

jw2019

Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự hiểu biết này”.

Many people express profound gratitude for this knowledge.”

jw2019

“Tình yêu thương gồm có sự tận tụy, quan tâm và cảm mến sâu xa.

“Love is a feeling of deep devotion, concern, and affection.

LDS

Tại sao chúng ta nên quý trọng Lời Đức Chúa Trời một cách sâu xa?

Why should we have deep appreciation for God’s Word?

jw2019

Nó cũng gieo vào lòng tôi một ước muốn sâu xa sống tại Hoa Kỳ” .

It also instilled in me a deep desire to live in the United States.”

WikiMatrix

Mỗi chúng ta nên tự hỏi: “Mình có quan tâm sâu xa đến Nước Trời không?”

Each of us does well to ask, ‘Is God’s Kingdom close to my heart?’

jw2019

Nghệ thuật như là sự bắt chước có nguồn gốc sâu xa trong triết học Aristotle.

Art as mimesis has deep roots in the philosophy of Aristotle.

WikiMatrix

Vua Đa-vít bày tỏ lòng yêu mến sâu xa đối với luật pháp của Đức Chúa Trời

King David expressed heartfelt fondness for God’s laws

jw2019

Đây là những vấn đề vô cùng sâu xa đối với một người quá trẻ tuổi.

These are all very deep waters for such a young man.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, nguyên ngữ Hy Lạp có ý nghĩa sâu xa hơn.

However, the original Greek word used means much more.

jw2019

Tấm lòng biết ơn sâu xa như vậy sẽ biểu hiện trong cách nói năng của một người.

When a person has that depth of appreciation, it will be reflected in the way he speaks.

jw2019

Áp-ra-ham cảm động sâu xa.

Abraham was deeply moved.

jw2019

Dù vậy, ngài vẫn thể hiện sự đồng cảm sâu xa với người khác.

Yet he showed deep feeling for people.

jw2019

Trong các bài Thi-thiên, Đa-vít có lúc bày tỏ nỗi buồn sâu xa (Thi-thiên 6:6).

In his inspired psalms, David sometimes expressed deep sadness.

jw2019

Tôi biết ơn biết bao, biết ơn sâu xa về điều đã xảy ra.

How grateful I am, how profoundly grateful for what has happened.

LDS

Chúng ta nên quý trọng sâu xa Kinh Thánh vì lý do nào?

Why should we have high regard for the Bible?

jw2019

Đặc biệt cơ cấu của cựu Liên bang Xô-viết nay đã thay đổi sâu xa.

In particular, the very nature of what was once the Soviet Union changed dramatically.

jw2019

Kinh-thánh ảnh hưởng sâu xa đến đời sống con người ở mọi tầng lớp xã hội.

Its effect on the lives of people in all strata of society has been particularly profound.

jw2019

Là cha mẹ, ước mơ sâu xa nhất của chúng ta tập trung vào con cái mình.

As parents, we find our fondest hopes center around our children.

LDS

Lẽ thật sâu xa này đã được A Mu Léc giảng dạy trong Sách Mặc Môn:

This profound truth is taught by Amulek in the Book of Mormon:

LDS

Tôi là một nhà tâm lí, nhưng hãy yên chí, tôi sẽ không đi sâu xa hơn đâu.

I’m a psychologist, but rest assured, I will not bring it to the scrotal.

QED

Ngài dò tư tưởng, xem sâu xa khuynh hướng của lòng.

You search my thoughts, my inmost inclination,

jw2019

Đầy Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

BÀI TRANG BÌA: CÓ THỂ NÀO ĐẠT MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY Ý NGHĨA?

COVER SUBJECT: A MEANINGFUL LIFE IS POSSIBLE

jw2019

Cùng với vợ mình, tôi đã thực hiện một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Accompanied by my dear wife, I made the pilgrimage.

LDS

• Làm sao giờ đây chúng ta có được đời sống đầy ý nghĩa?

• How can we lead a truly purposeful life now?

jw2019

1 Sự khẩn cấp trong cách phản ứng của Vị Tiên Tri thật đầy ý nghĩa.

1 The immediacy of the Prophet’s response is significant.

LDS

Ngài cho biết chúng ta có thể có mối quan hệ đầy ý nghĩa với Ngài.

He reveals himself as a person with whom we can have a meaningful relationship.

jw2019

Tuy nhiên, anh vẫn sống cuộc đời đầy ý nghĩa.

Yet, he enjoys a meaningful life.

jw2019

“Kết thúc bằng lời kêu gọi hành động đầy ý nghĩa.”

“End with an inspiring call to action.“

ted2019

Những sự giúp đỡ hầu lời cầu nguyện được đầy ý nghĩa

Aids in Offering Meaningful Prayers

jw2019

Đây quả là một bài học đầy ý nghĩa cho chúng ta!

What a powerful lesson this teaches us!

jw2019

□ Có được một mục đích đầy ý nghĩa trong đời sống tùy thuộc vào mối liên lạc nào?

□ Our having a meaningful purpose in life depends on what relationship?

jw2019

Chúa Giê-su thật sự có đời sống đầy ý nghĩa không?

DID Jesus really have a meaningful life?

jw2019

Giê-su nói những lời đầy ý nghĩa đó trong Bài giảng trên Núi.

5:3) Those words of Jesus in the Sermon on the Mount are filled with meaning.

jw2019

15 Lời tiên tri của Ê-sai tiếp tục với một lời đầy ý nghĩa.

15 Isaiah’s prophecy continues with a statement of great significance.

jw2019

Sự cải đạo của An Ma thật là đầy ý nghĩa.

Alma’s conversion is significant.

LDS

Một cụm từ mang đầy ý nghĩa!

A Word That Meant So Much!

jw2019

Câu trả lời của bà là một giây phút đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

Her loving response was a defining moment in my life.

LDS

Sau khi loại bỏ những âm tiết đầy ý nghĩa, Ebbinghaus đã kết thúc với 2.300 âm tiết.

After eliminating the meaning-laden syllables, Ebbinghaus ended up with 2,300 resultant syllables.

WikiMatrix

Nhưng thay đổi này, có vẻ như đầy ý nghĩa

But this change now, it feels significant.

OpenSubtitles2018.v3

12 Đây không phải là một nghi lễ tôn giáo trống rỗng, nhưng đầy ý nghĩa.

12 This is no empty religious ritual but is filled with powerful meaning.

jw2019

Từ ngữ “ân-huệ” được dịch ra từ một chữ Hê-bơ-rơ đầy ý nghĩa.

(Exodus 34:6, 7) The expression “loving-kindness” translates a very meaningful Hebrew word.

jw2019

Nhưng nó đã là một mối quan hệ sâu đậm và đầy ý nghĩa

But it was a deep, meaningful relationship.

OpenSubtitles2018.v3

Chúa Giê-su thật sự có đời sống đầy ý nghĩa.

Jesus certainly had a meaningful life.

jw2019

chọn bạn tốt và đặt mục tiêu đầy ý nghĩa?

choose good friends and set worthwhile goals?

jw2019

Họ có công việc mãn nguyện, đầy ý nghĩa để làm mãi mãi.

They would have had fulfilling and meaningful work to do forever.

jw2019

Không Có Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

Chuyện chúng ta không có ý nghĩa gì đối với em sao?

Did what we had mean nothing to you?

OpenSubtitles2018.v3

Mặc dù vậy, chúng không phải hoàn toàn là không có ý nghĩa.

Because really it isn’t all nonsense.

WikiMatrix

Chắc chắn tất cả những điều này là không phải không có ý nghĩa.

Surely all this is not without meaning.

QED

Điều đó không có ý nghĩa gì với các anh sao?

Doesn’t that mean something to you?

OpenSubtitles2018.v3

Và nếu điều đó không có ý nghĩa với bạn, xem Khan Academy trên hoàn thành hình vuông.

And if that doesn’t make sense to you, watch the Khan Academy video on completing the square.

QED

Và bằng cách này, chúng tôi có thể chỉ ra rằng điều này không có ý nghĩa lớn.

And by the way, we should point out that this was not big meaning.

ted2019

Điều đó không có ý nghĩa mấy, nhưng nó là điều có thể xảy ra.

It doesn’t make a lot of sense, but it can happen.

QED

Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì sao?

Ain’t that supposed to mean something?

OpenSubtitles2018.v3

Không có ý nghĩa gì với anh, phải không?

It doesn’t mean anything to you.

OpenSubtitles2018.v3

” Sao lại là Kermit? ” Cô ấy nói ” Ếch Kermit không có ý nghĩa gì với tôi.

” Why Kermit? ” she said, ” Kermit the Frog means nothing to me.

QED

Người này không có ý nghĩa gì với tôi.

The man means nothing to me, it’s just a name.

OpenSubtitles2018.v3

Có lẽ chuyện đó không có ý nghĩa lắm nhỉ?

That’s probably don’t make sense, huh?

OpenSubtitles2018.v3

Đôi lúc nó cũng không có ý nghĩa với cả con nữa

Sometimes it doesn’t make sense to me, either.

OpenSubtitles2018.v3

Tình hình trên không tất nhiên là quan trọng, nhưng không có ý nghĩa căn bản.

There is ingenuity, of course, but it lacks a central focus.

WikiMatrix

Gia đình không có ý nghĩa gì với cô sao?

Does family mean nothing to you?

OpenSubtitles2018.v3

Ổng không có ý nghĩa gì với cô sao?

He means nothing to you?

OpenSubtitles2018.v3

Có lẽ bạn nghĩ rằng việc đó không có ý nghĩa gì.

You’re probably thinking that doesn’t make any sense.

QED

Nhưng cách này không có ý nghĩa gì.

But that wouldn’t have made much sense.

QED

Gia đình thiếu sự liên lạc, các câu chuyện đối thoại nhạt nhẽo, không có ý nghĩa.

There is a lack of communication, no significant conversation.

jw2019

Ý mình, điều đó không có ý nghĩa gì với cậu sao?

I mean, doesn’t that tell you anything?

OpenSubtitles2018.v3

Lý do đầu tiên là vì “đời sống không có ý nghĩa”.

First among the reasons given was “the meaninglessness of life.”

jw2019

Cuộc sống con người đối với chúng không có ý nghĩa nhiều như chúng ta

Human life don’ t mean as much to them as it does to us

opensubtitles2

Nghe này, điều quan trọng là cô ta không có ý nghĩa gì với anh cả.

Listen, the important thing is she meant nothing to me.

OpenSubtitles2018.v3

Hắn sẽ không ghi 21 / 3 / 2006, trong lá thư đầu nếu ngày đó không có ý nghĩa với hắn.

He wouldn’t have written march 21,2006, in that first letter if that date didn’t actually mean something to him.

OpenSubtitles2018.v3

I ́m một người phụ nữ với không có ý nghĩa phổ biến.

Really let people to spend effort.

QED

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Shareheartbeat.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!