Top 20 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Từ Phủ Định / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Shareheartbeat.com

Những Từ Phủ Định Trong Việt Ngữ / 2023

Nguồn: Đặc San Lại Giang Canh Dần 2010

Bài viết nầy giới hạn vào những từ phủ định chính có liên hệ tới tứ tượng tức vũ trụ giáo. Những từ phủ định thường dùng trong việt ngữ là không, khỏi, chẳng, đâu …

KHÔNG

Từ phủ định dùng phổ thông nhất là từ không như không có, không cần, không được… Không có g câm thành khôn như khôn lườn, khôn dò, khôn nguôi. Trong Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đoàn Thị Điểm có câu:

Bộ khôn bằng ngựa, thuỷ khôn bằng thuyền.

Với k câm thành hông, “Hổng như”, “hổng thèm”, “hổng biết”, “hổng được đâu”… Dạng nầy dùng nhiều ở miền Nam. Trong Từ Điển Việt Bồ La của Alexandre de Rhodes từ không viết dưới dạng “khoũ”. Dấu ngã tương đương với ng.

Theo biến âm kh = n như khô = nỏ, khện = nện, khơm khớp = nơm nớp, ta có Việt ngữ không = Pháp ngữ “non” (phát âm “nông”).

Hiển nhiên không chính là không có gì, số không (O), hư không, không gian trống không. Vậy từ phủ định không mang ý nghĩa hư không, trống không tức Vô cực của Vũ Trụ luận.

Theo âm dương đề huề, không có trung tính (neutral) tức Vô cực. Thường thường không mang âm tính hoặc thái âm (nước) hay thiếu âm (khí, gió). Trong xã hội duy dương hiện nay, dĩ nhiên không ngả về dương của âm tức thiếu âm, không là không gian, khí gió. “

KHỎI

Từ khỏi dùng như tiếng phủ định như:

* khỏi

*khỏi cần: khỏi cần thêm nước vào làm gì.

*khỏi phải: khỏi phải đến đó làm gì…..

Từ khỏi đôi khi dùng chung với từ không như như một tiếng ghép điệp nghĩa “không khỏi” để nhấn mạnh ý nghĩa phủ định kép mang tính quyết liệt hơn như nó không khỏi bị tù.

Thay k bằng c ta có khỏi = chỏi, chói. Chỏi là chống lại như thấy qua từ kép điệp nghĩa chống chỏi. Chỏi có nghĩa chống lại không hợp với c1i màu nầy chỏi với màu kia tức không hợp với nhau. Chỏi gần âm với chói là sáng, mặt trời cho thấy từ chỏi mang dương tính thuộc về lửa mặt trời, thái dương.

CHẲNG

Từ chẳng dùng như một tiếng phủ định như:

*chẳng cần: chẳng cần phải mặc áo lạnh.

*chẳng thà: chẳng thà nhịn ăn còn hơn.

* chẳng được đâu: nó chẳng làm được đâu.

* chẳng có (ai): chẳng có ai đến cả.…..

Những dạng biến âm giản lược của chẳng là chả, chớ như chả thèm ăn, chớ có lo… Biến âm nguyên từ theo ch = đ như chuôi = đuôi (dao), ta có chẳng = đặng = đừng: đừng có tin nó. Đôi khi người ta nghe cả ba từ cùng một lúc ‚chẳng đặng nừªng‛ theo nhịp điệu biến âm: thấy thế nên chẳng đặng đừng được.

Theo biến âm ch = s như chữa = sửa, ta có Việt ngữ chẳng = Pháp ngữ ‚sans‛, Ý ngữ ‚senza‛, Bồ ngữ ‚sem‛ là không. Chẳng nói trại đi thành ‚ch©¡n‛ như thấy qua câu thơ trong Bạch Viên Tôn Các của một tác giả vô danh:

Đoái lời nguyện ước, càng chua xót,ĐÂU Tưởng nỗi sinh ly, chỉn ngại ngùng.

Từ chỉn biến âm với Tây ban Nha, Mễ ngữ ‚sin‛ là không. Hiển nhiên chẳng biến âm với chăng, trăng (moon). Trăng biểu tượng cho âm, thái âm (xem Những Từ Nghi vấn trong Tiếng Việt Huyền Diệu, trang 221). “

Đâu dùng như một từ nghi vấn, nhưng cũng dùng như một từ phủ định như :

*đâu có: Nó đâu có nghe lời.

*đâu được:

– Anh để tôi trả tiền. – Đâu được.

*đâu dễ…

Theo biến âm đ = n như đây = nầy, ta có đâu = nâu = nào. Nào cũng có nghĩa như đâu, ví dụ Đâu có ai = Nào có ai.

NỎ

Như đã biết ở chương Những Từ Nghi Vấn Trong Tiếng Việt từ đâu liên hệ với đá, đất, thiếu dương tức âm của dương.

Ngoài những từ phủ định phổ thông vừa kể còn có những từ chỉ dùng ở một vài địa phương. Những từ nầy có thể là những phương ngữ hay là những tiếng cổ Việt còn sống sót lại tại những địa phương đó vì lý do nầy hay lý do khác như vùng đó “hẻo lánh” hay “tồn cổ”, “bảo thủ nên duy trì truyền thống Việt” … Xin kể một vài từ: “

Từ phủ định nỏ có nghĩa là không còn dùng nhiều ở cùng phía bắc Miền Trung như Thanh Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…

Hoặc

(Gió nỏ triềng một hột là Gió không tràn một hột)

Nỏ biến âm với nõ cũng có nghĩa là không, không màng: nõ cần, nõ lo, nõ thèm (Lê Ngọc Trụ, Việt Ngữ Chính Tả Tự Vị). Nỏ cũng biến âm với nọ có nghĩa là không, chẳng:

Đưa anh ra tới làng Hồ,Em mua trái mít, em vồ trái thơm.Anh về em nọ dám đưa.Hai hàng châu lệ như mưa tháng mười(Ca Dao)

Và trong Nhị Độ Mai có câu

Lọ là thét mắng cặp rèn,Một lời xía cạnh, bằng ngàn roi song. Có việc gì nả? Anh có việc gì không?

Nọ người khoác nách, nọ người vỗ tay.(Câu 1696)

Theo quy luật nam hoá dương hoá n = l, mọ = lọ. Từ lọ cũng mang nghĩa phủ định.

Với n câm, ta có nỏ = ỏ. Ỏ cũng có nghĩa là không. Theo Lê Ngọc Trụ trong Việt Ngữ Chính Tả Tự Vị ỏ là tiếng nôm có nghĩa là cần: ỏ bao, ỏ vào… Ỏ là tiếng xưa, ít dùng. Ỏ hiển nhiên biến âm với o, có một diện là số không, không có gì cả. O là không.

Theo biến âm o = a như hột = hạt, ta có nỏ = nả. Nả cũng có nghĩa là không. Trong từ điển Việt Bồ La của Alexandre de Rhodes có từ nả là không:

Những từ nỏ, nõ, nọ, lọ, nả, nào… ruột thịt với Anh ngữ n o, not, none, nothing, nay, nil, neither; với Pháp ngữ n on, ne (pas); với Đức ngữ nei; với Ý ngừ no; với Bồ ngữ não; Tây Ban Nha nada; với phạn ngữ na, nà; với gốc tái tạo Ấn Âu ngữ *ne.

Qua biến âm cùng vần giữa nỏ, nõ, nọ… với Pháp ngữ “non” và biến âm theo n = kh như nỏ = khỏ (bưởi khỏ là bưởi khô), khô, ta có nỏ = Pháp ngữ non = không, ta thấy từ nỏ, nõ, nọ có thể là một từ phủ định rất cổ của Việt ngữ, liên hệ ruột thịt với những từ phủ định của An-Au ngữ vừa nêu trên.

Tóm lại ta thấy khởi sự từ chữ O là không, biến âm thành Ỏ, thành Nỏ, Nõ, Nọ, Lọ, Nả, Nào, thành Đâu (n = đ), Đặng, Đừng, thành Chẳng (đ = ch), Chả, Chớ, thành Không, Khỏi (ch = kh). Ta cũng thấy rõ như ban ngày, các từ phủ định của Việt ngữ tiến hoá theo Vũ Trụ Tạo Sinh, theo Dịch Lý.

Biến âm cùng vần: khởi sự từ O, Ỏ Vô cực biến hoá thành Nỏ (vật nhọn như ná, nỏ là khô, lửa) như thế Nỏ là dương, tượng Lửa (thái dương). Nõ là cọc biểu tượng cho Núi nọc, Đất dương (thiếu dương). Nọ là Lọ, có một nghĩa là chai, lọ vật đựng biểu tưởng cho âm, Nước (thái âm). Nả, Lả, Là liên hệ tới bay như con cò bay lả, bay la, bay là là… liên hệ tới Gió (thiếu âm). Tóm lại từ phủ định khởi sự từ hư vô, Vô Cực O rồi đến Lưỡng nghi: cực dương có Nỏ (không, cùng âm với lọ) và kế tiếp là Tứ Tượng: tượng lửa Nỏ (không, cùng âm với nỏ là khô, lửa); tượng nước Nọ (không, cùng âm với lọ, vật đựng nước); tượng đất Nõ (không cùng âm với nõ, núi noc) và tượng khí gió Nã (không cùng âm với lả, là liên hệ với gió).

Biến âm theo vần khác nhau: như đã thấy O, Ỏ, Vô cực biến hoá thành Đâu là Dá, Dất, thiếu dương; thành Chẳng, Trăng biểu tượng cho Nước, thái âm; thành Không, Không khí, Gió, thiếu âm và thành Khỏi, Chỏi, Chói, Lửa, thái dương.

Rõ như ban ngày các từ phủ định trong Việt ngữ liên hệ tới trời đất vũ trụ, đều liên hệ tới Vũ Trụ luận, với Dịch lý. “

Câu Phủ Định Là Gì? / 2023

Khi hỏi hoặc trả lời một vấn đề, sự việc, câu chuyện thì chúng ta sử dụng nhiều loại câu có nghĩa khác nhau. Như câu khẳng định, câu hỏi, câu cảm thán và một trong những câu được sử dụng nhiều là câu phủ định. Trong seri hướng dẫn học ngữ văn 8 mình sẽ giới thiệu cách sử dụng câu phủ định nha.

Khái niệm câu phủ định

Câu phủ định là loại câu có nghĩa phản bác, không đồng ý, phản đối một ý kiến, sự việc, câu chuyện nào đó. Ở đây nó chỉ mang nghĩa là phủ định với ý kiến người khác đưa ra, không xác định ý kiến mình phụ định có thật chính xác không. Những từ gồm ” không, chẳng, chả, chưa, không phải, đâu có phải (là), đâu (có)… là cách giúp bạn nhận biết câu phủ định chính xác nhất.

Ví dụ: Trâm Anh chưa làm xong bài tập hoặc Hôm nay Trâm Anh đâu có đi học.

Những tính năng chính câu phủ định

Chỉ một vài tính huống hay trường hợp mà ta lựa chọn nên sử dụng câu phủ định sao cho thích hợp nhất.

Dùng để thông báo, xác định

Thông báo, xác định không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó mà bạn chắc chắn là nó sai hoặc không hợp lý. Nó còn gọi là câu phủ định miêu tả. Loại này thường được sử dụng nhất và dễ nhận biết nhất.

Ví dụ: Chiều nay trời không mưa hoặc hôm nay trời chưa mưa.

Dùng để phản bác

Ví dụ: Một đoạn trò chuyện ngắn về cách dùng câu phủ định để phản bác

Tối nay Lan đi xem phim với Tấn không?

Tối nay Lan không đi được vì có hẹn rồi.

Câu phủ định bác bỏ, phản bác bao giờ cũng xuất hiện sau một ý kiến, một nhận xét đã được đưa ra từ trước. Vì vậy, câu phủ định bác bỏ không bao giờ đứng ở vị trí mở đầu đoạn văn.

Tuy nhiên, sự phân biệt giữa câu phủ định miêu tả và phủ định bác bỏ nhiều khi không được thể hiện ra một cách rõ ràng qua hình thức hoặc dấu hiệu. Trong những trường hợp như vậy, cần dựa vào hoàn cảnh để xác định đâu là câu phủ định miêu tả hay là câu phủ định bác bỏ cho chính xác nhất.

Kết luận: Người dùng nên cẩn thận khi sử dụng câu phủ định hợp lý nhất, vì các nhận định sai dễ gây hiểu lầm không mong muốn.

Ý Nghĩa Lớn Từ Khóa Học “Thẩm Định Thông Tin” Cho Sinh Viên Uef / 2023

Khép lại khóa học News Literacy & Responsible Readers (Unitour), gần 40 sinh viên trường Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã được trao chứng nhận hoàn thành xuất sắc khóa học. Với thời gian 2 tuần học tập trong đầu tháng 8, các bạn sinh viên UEF đã thu về vốn kỹ năng và kiến thức bổ ích cho việc học và cả đời sống.

TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc – Viện trưởng Viện quốc tế UEF tặng quà lưu niệm cho ông Matthew Ference – Trưởng phòng Văn hoá thông tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại chúng tôi

Bà Huỳnh Tịnh Hoài Nhân – Trưởng dự án News Literacy & Responsible Readers chia sẻ tại buổi lễ tổng kết khóa học

Ông Matthew Ference trao giấy chứng nhận cho các bạn sinh viên hoàn thành khóa học

Trước buổi tổng kết, các bạn sinh viên còn có dịp trao đổi về chuyên đề “Tin giả trong lĩnh vực kinh tế – tài chính” cùng Nhà báo Minh Thiên (Tạp chí Forbes).

Các nhóm sinh viên chia sẻ kiến thức được đào sâu qua bài tập thuyết trình sáng tạo

Thầy Phan Văn Tú – Trưởng Bộ môn Báo chí, Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chúng tôi đưa ra những góp ý cho bài thuyết trình của các sinh viên

Kết thúc khóa học, rất nhiều sinh viên đã có chia sẻ về sự đổi thay, cảm hứng đến từ lớp học, về hành trình bắt đầu trở thành người đọc có trách nhiệm hơn của người trẻ UEF.

Khóa học “Thẩm định thông tin” đã trở thành kỷ niệm đẹp với các sinh viên UEF sau 2 tuần đồng hành

News Literacy & Responsible Readers (Unitour) là dự án trang bị Kỹ năng “Thẩm định thông tin” dành cho sinh viên các trường đại học tại chúng tôi trong năm 2019. Mục tiêu dự án là giúp các bạn trẻ tăng cường kỹ năng phân tích, chọn lọc thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, trở thành độc giả có trách nhiệm hơn, góp phần xây dựng cộng đồng News Literacy từ môi trường giáo dục đại học.

Tin và ảnh: Dự án News Literacy & Responsible Readers

Username Là Gì? Định Nghĩa Và Cách Vận Dụng Từ Username / 2023

User name là một từ tiếng anh khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: người sử dụng – tên người dùng. Tên người dùng có thể do người dùng tự lập lên hoặc do quản trị của trang web cấp cho người dùng tùy theo mục đích của trang đó chia sẻ hay trang quản trị..

Với những người thường xuyên lướt web, tham gia nhiều diễn đàn thì việc khai báo usernme r ất thường xuyên và vì vậy chắc chắn họ hiểu rõ được ý nghĩa của từ này.

Hiểu theo nghĩa đơn giản nhất khi bạn có một usename của một diễn đàn hay trang web tức là bạn có một quyền hạn nhất định đối với website đó, quyền ở đây có thể phân chia là nhiều dạng khác nhau. như đăng bài, sửa bài, thêm bớt thông tin….

Username là gì? nó thường xuất hiện ở những nơi nào?

Thông thường một username bao giờ cũng có hai phẩn chính là : Username – Tên người sử dụng, và password: mật khẩu để đăng nhập

Username tại các phần mền miễn phí, các trang miễn phí

Trên các diễn đàn công cộng, các phần mền kết nối mọi người….Khi bạn tham gia một diễn đàn nào đó thường là một trang web khổng lồ với nhiều tính năng được tích hợp người quản trị thường yêu cầu bạn đăng ký thành viên. Việc đăng ký này sẽ tùy thuộc vào đọ bảo mật mà có những quy định riêng về thành viên

các phần mền kết nối như yahoo messenger, live chat, skype… tất cả đều cần đăng ký thành viên trước khi sử dụng. việc này thể hiện bạn tên gì trên diễn đàn đó trước khi bạn có thể nói chuyện với ai đó.

Username được cấp quyền sử dụng

Những cá nhân này tùy theo cấp quản lý sẽ được quản lý một mảng thông tin nào đó. Những username này được người quản trị cấp cho họ nhằm khai thác thông tin nhanh nhất. mang lại sự kiểm soát trong công việc

Với những username được cấp như vậy việc quản lý thông tin đăng nhập luôn rất khắt khe bởi việc dò rỉ thông tin có thể làm tổn hại đến uy tín tổn hại đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp

Quản trị Usename có đặc điểm gì

Việc trao quyền cho người dùng là cần thiết, nhưng việc quản lý thông tin đăng lên trên trang còn quan trọng hơn, vậy mỗi web site đặc biệt những web thương mại điện tử họ quản lý usename từ khi cấp cho đến trong suốt quá trình dùng luôn cần kiểm soát rất chặt các thông tin nhằm những thông tin được đăng lên trang được kiểm duyệt một cách chính thống