Top 3 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Sâu Xa Tiếng Anh Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Shareheartbeat.com

Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh

Nhiều hành động âm thầm với đức tin sâu xa mà chỉ có Thượng Đế biết.

Many of the quiet acts of deep faith are known only to God.

LDS

Khi còn là thiếu niên, Joseph có “những cảm nghĩ sâu xa”9 về vấn đề tôn giáo.

As a young man, Joseph “was called up to serious reflection”9 on the subject of religion.

LDS

Có một… Có một sự ràng buộc sâu xa giữa họ.

There’s a-There’s a deep bond between them.

OpenSubtitles2018.v3

6 Sự sống lại của Chúa Giê-su tác động sâu xa đến các môn đồ.

6 Jesus’ resurrection had a profound impact on his disciples.

jw2019

Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự hiểu biết này”.

Many people express profound gratitude for this knowledge.”

jw2019

“Tình yêu thương gồm có sự tận tụy, quan tâm và cảm mến sâu xa.

“Love is a feeling of deep devotion, concern, and affection.

LDS

Tại sao chúng ta nên quý trọng Lời Đức Chúa Trời một cách sâu xa?

Why should we have deep appreciation for God’s Word?

jw2019

Nó cũng gieo vào lòng tôi một ước muốn sâu xa sống tại Hoa Kỳ” .

It also instilled in me a deep desire to live in the United States.”

WikiMatrix

Mỗi chúng ta nên tự hỏi: “Mình có quan tâm sâu xa đến Nước Trời không?”

Each of us does well to ask, ‘Is God’s Kingdom close to my heart?’

jw2019

Nghệ thuật như là sự bắt chước có nguồn gốc sâu xa trong triết học Aristotle.

Art as mimesis has deep roots in the philosophy of Aristotle.

WikiMatrix

Vua Đa-vít bày tỏ lòng yêu mến sâu xa đối với luật pháp của Đức Chúa Trời

King David expressed heartfelt fondness for God’s laws

jw2019

Đây là những vấn đề vô cùng sâu xa đối với một người quá trẻ tuổi.

These are all very deep waters for such a young man.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, nguyên ngữ Hy Lạp có ý nghĩa sâu xa hơn.

However, the original Greek word used means much more.

jw2019

Tấm lòng biết ơn sâu xa như vậy sẽ biểu hiện trong cách nói năng của một người.

When a person has that depth of appreciation, it will be reflected in the way he speaks.

jw2019

Áp-ra-ham cảm động sâu xa.

Abraham was deeply moved.

jw2019

Dù vậy, ngài vẫn thể hiện sự đồng cảm sâu xa với người khác.

Yet he showed deep feeling for people.

jw2019

Trong các bài Thi-thiên, Đa-vít có lúc bày tỏ nỗi buồn sâu xa (Thi-thiên 6:6).

In his inspired psalms, David sometimes expressed deep sadness.

jw2019

Tôi biết ơn biết bao, biết ơn sâu xa về điều đã xảy ra.

How grateful I am, how profoundly grateful for what has happened.

LDS

Chúng ta nên quý trọng sâu xa Kinh Thánh vì lý do nào?

Why should we have high regard for the Bible?

jw2019

Đặc biệt cơ cấu của cựu Liên bang Xô-viết nay đã thay đổi sâu xa.

In particular, the very nature of what was once the Soviet Union changed dramatically.

jw2019

Kinh-thánh ảnh hưởng sâu xa đến đời sống con người ở mọi tầng lớp xã hội.

Its effect on the lives of people in all strata of society has been particularly profound.

jw2019

Là cha mẹ, ước mơ sâu xa nhất của chúng ta tập trung vào con cái mình.

As parents, we find our fondest hopes center around our children.

LDS

Lẽ thật sâu xa này đã được A Mu Léc giảng dạy trong Sách Mặc Môn:

This profound truth is taught by Amulek in the Book of Mormon:

LDS

Tôi là một nhà tâm lí, nhưng hãy yên chí, tôi sẽ không đi sâu xa hơn đâu.

I’m a psychologist, but rest assured, I will not bring it to the scrotal.

QED

Ngài dò tư tưởng, xem sâu xa khuynh hướng của lòng.

You search my thoughts, my inmost inclination,

jw2019

Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh

* “Khi theo học lớp giáo lý, tôi tìm thấy một ý nghĩ sâu sắc hơn ở thánh thư.

* “When I am in seminary, I find a deeper meaning in the scriptures.

LDS

Một ý nghĩ có ý nghĩa và sâu sắc.

A thought profound and deep.

LDS

“Những sự việc của Thượng Đế thì có ý nghĩa sâu xa; và chí có thời gian, và kinh nghiệm, và những ý nghĩ thận trọng, sâu sắc, nghiêm chính mới có thể tìm ra những sự việc ấy.

“The things of God are of deep import; and time, and experience, and careful and ponderous and solemn thoughts can only find them out.

LDS

Sau đó hãy yêu cầu giảng viên chia sẻ những ý nghĩ và sự hiểu biết sâu sắc của họ.

Then ask the teachers to share their thoughts and insights.

LDS

Cũng ghi lại ngắn gọn ở ngoài lề những ý nghĩ, cảm nghĩ, sự hiểu biết sâu sắc hoặc các nguyên tắc quan trọng.

Also write important short thoughts, feelings, insights, or principles in the margins.

LDS

Sau khi đã đóng diễn xong, mời học sinh đặt câu hỏi hoặc chia sẻ những ý nghĩ hoặc những hiểu biết sâu sắc họ có trong khi họ tham gia vào bài tập thực tập này.

After the role play has concluded, invite students to ask questions or share thoughts or insights they have had as they have participated in this practice exercise.

LDS

Ý nghĩ giản dị đó thật sự khá sâu sắc đối với tôi, nhất là luôn luôn rất khó đối với tôi để đương đầu với sự thay đổi và tôi do dự không muốn buông ra những điều tốt lành.

That simple thought was actually quite profound for me, especially since I have always had a hard time facing change and am hesitant to let go of good things.

LDS

Và ý tưởng đó thật quá đơn giản, quá hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ kết quả sâu sắc vô cùng.

And the idea is so simple, so obvious, but I think the consequences are really profound.

ted2019

Trong suy nghĩ thuần túy của chúng ta, những ý niệm sâu sắc nhất của con người khả năng tưởng tượng, nhận thức, ước mơ, từ xưa tới nay đều giống nhau.

One natural idea is that the deepest aspects of human thought — our ability to imagine, to be conscious, to dream — have always been the same.

ted2019

Và cuối cùng, tôi nghĩ nó cũng mang lại những ý tưởng sâu sắc cho chúng ta về vị trí của chúng ta trong vũ trụ và giá trị thực sự về hành tinh quê nhà của chúng ta

It can also, I think, finally reveal the most profound ideas to us about our place in the universe and really the value of our home planet.

QED

Nó sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter-bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

ted2019

Nó sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter- bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

QED

Bây giờ tôi ý thức rằng tôi phải điều chỉnh cách suy nghĩ của mình và phải bắt đầu một chương trình học hỏi sâu sắc để tôi có thể thực sự biết Đức Giê-hô-va và yêu mến Ngài và quí trọng những gì Con Ngài đã làm cho chúng ta”.

I realize now that I have to readjust my thinking and begin a meaningful study program so that I can really get to know Jehovah and come to love him and appreciate what his Son has given us.”

jw2019

Tôi nghĩ cách làm này khác với Tangled, nhưng chúng tôi chọn nó bởi vì chúng tôi muốn có một người toàn tâm toàn ý hiểu được sâu sắc nhân vật của họ và sau đó giải thích cho những họa sĩ khác về nhân vật đó.

I think it was different on Tangled, for example, but we chose to do it this way as we wanted one person to fully understand and develop their own character and then be able to impart that to the crew.

WikiMatrix

Vì vậy, những gì bạn sẽ nói cho rằng đối số? Tôi nghĩ rằng có những hoàn cảnh khác nhau và đã có sự bắt buộc ở cuộc nội chiến có là không có dự thảo ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng các tình nguyện viên cho quân đội vào ngày hôm nay có một ý nghĩa sâu sắc hơn của tinh thần yêu nước đó là một sự lựa chọn cá nhân so với những người bị buộc phải quân sự trong cuộc nội chiến bằng cách nào đó ít ép. ít ép. mặc dù đó là vẫn còn bất bình đẳng trong xã hội Mỹ mặc dù như Emily chỉ ra Các make- up của quân đội Mỹ không phải là phản chiếu của dân số như một toàn thể.

I think that the circumstances are different and that there was conscription in the civil war there is no draft today and I think that the volunteers for the army today have a more profound sense of patriotism that is of an individual choice than those who were forced into the military in the civil war somehow less coerced. less coerced. even though there is still inequality in American society even though as Emily points out the make- up of the American military is not reflective of the population as a whole.

QED

Ý Nghĩa Sâu Xa Của Kinh Địa Tạng

Chúng ta phải nương hào quang ấy, khai phát ra, để trí huệ ngày càng sáng suốt, tham sân si ngày càng thưa mỏng, nghiệp chướng ngày càng tiêu trừ, những vọng tưởng điên đảo ngày càng giảm thiểu đó là ý nghĩa hết sức sâu xa của Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng là gì, ý nghĩa của kinh Địa Tạng

Tựa đề của kinh Địa Tạng cần giải thích trước tiên là “U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát”. Có nghĩa đấng giáo chủ cõi U minh là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Thông thường, chúng ta tin có một vị Bồ tát tên Địa Tạng, Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu. Ngài xuống địa ngục làm giáo chủ, dùng tích trượng đập phá cửa địa ngục để cứu vớt chúng sanh, nếu chúng sanh chí thành niệm danh hiệu của Ngài. Nhưng liệu chúng ta tin một cách thật thà như vậy có đúng không? Đó là điều đáng nói.

Chúng ta nên biết, cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển thật hết sức sát nghĩa và rõ ràng: “Bổn” là Bổn tâm. “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa; chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức làm chủ cõi địa ngục tham sân si của chính mình.

Địa ngục chính là địa ngục tham sân si, vì chúng sanh khổ là do tham sân si mà khổ. Và khi có tham sân si đầy dẫy trong tâm, phiền não dấy khởi, thì cái gì mới phá được cửa địa ngục này? Dĩ nhiên phải là Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình vậy. Quan trọng là mình phải nhận ra được Bổn Tôn Địa Tạng – nghĩa là tự tánh Như Lai tạng tâm địa, cái cực tôn cực quý, hoặc nói gọn như trong kinh Niết Bàn, nhận lại Phật tánh của mình, thì mình mới có thể đập phá được địa ngục tham sân si và cứu giúp chúng sanh muôn loài.

Kinh Địa Tạng không phải là thật giáo – nghĩa là chỉ thẳng, mà thuộc quyền giáo – nghĩa là quyền biến phương tiện, tức phải tạm dùng cái sự tướng lung linh huyền diệu đó để hiển bày lý tánh tuyệt đối kia. Khi muốn trỏ một cái thật, nếu dùng lý lẽ diễn đạt một cách chi li, thì dễ làm phát sinh những khái niệm từ thức tâm phân biệt, sẽ khó đi thẳng vào chân lý cứu cánh. Chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, các dụ về Cùng tử, về tháp Đa Bảo, về Như Lai thọ lượng…

Muốn nói lên điều gì? Rõ ràng, các hình ảnh ấy đều nhằm kích thích trực giác hết. Kinh Địa Tạng ở đây cũng vậy, Bồ tát Địa Tạng và cõi U minh được diễn tả cũng chỉ là dùng sự để hiển lý.

Đối với kinh Địa Tạng, nếu chúng ta hiểu một cách thật thà và mê tín rằng, Địa Tạng là một vị Bồ tát có hình tướng rõ ràng, và có một cõi địa ngục thật sự, thì chúng ta đã chấp ngón tay là mặt trăng, chúng ta sẽ ỷ lại vào tha lực, tin tưởng vào thần quyền, rồi vô tình bài bác lý nhân quả. Nếu thật sự có một Bồ tát Địa Tạng đủ khả năng đập phá cửa địa ngục, thì chúng ta khỏi cần tụng kinh, tọa thiền hay tu Bát quan trai, chỉ cần một lòng cầu Bồ tát, chờ đến lúc chết sẽ có Ngài đến cứu.

Như vậy thì, tinh thần ai ăn nấy no – ai uống nấy hết khát có còn đâu? Nhân nào quả nấy cũng không có ý nghĩa. Đức Phật ra đời cũng vô nghĩa luôn. Nhưng thật ra, vì sao chúng ta phải nỗ lực tu hành? Nếu chúng ta không cải ác phục thiện, không dứt trừ các nghiệp ác nơi thân, khẩu, ý, thì có vị Bồ tát nào cứu vớt mình được? Ví dụ trong một lớp học, ông thầy đem hết khả năng để dạy một cách công bằng, nhưng có thể nào thầy làm toàn bộ học trò đều giỏi đồng đều như nhau không?

Chúng ta tu là tu tâm của chúng ta, nếu thanh tịnh cũng là thanh tịnh cái tâm; khi giác ngộ là giác ngộ tự tâm, cho đến lúc thành đạo cũng là thành tựu lại cái bản tâm ấy. Ngoài tâm sẽ không có cái gì cả. Đó là chỗ y cứ của tất cả kinh điển Đại thừa.

Thông thường, nếu hiểu theo sự tướng, thì quy y Phật là trở về nương tựa nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quy y Pháp tức quy y giáo pháp của Ngài, và quy y Tăng nghĩa là quy y những Tăng sĩ tu hành thanh tịnh. Nhưng nếu hiểu theo tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng, hoặc của các kinh điển Đại thừa, thì quy y Tam bảo tức là Tam bảo tự tâm: Phật là tánh giác của chính mình, Pháp là chánh kiến sẵn đủ nơi tự tâm, Tăng chính là bản tâm thanh tịnh (Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh).

Hiểu như thế mới trọn vẹn cả sự và lý, chứ nếu chỗ quy hướng lại ở bên ngoài, đó chính là ngoài tâm cầu Phật – tức là ngoại đạo. Bởi Phật là Phật tâm, mà trở về với tự tánh Địa Tạng là một sự quy y lớn. Chính vì sự quy y này mà cả ba đời Như Lai đồng kính ngưỡng, và mười phương Bồ tát mới trọn trở về nương tựa. Chúng ta sẽ khảo sát điều này kỹ hơn khi đọc đến đó.

Tóm lại, địa ngục nghĩa là tham sân si phiền não của chúng sanh. Địa ngục cũng chính là cảnh giới của ba nghiệp ác, từ thân khẩu ý phát sinh ra. Địa ngục là sự tối tăm ám chướng, là sự mê muội trong tâm thức của mỗi người. Đó chính là địa ngục tự tâm.

Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm. Cuối cùng trở về với Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Đó là cương lĩnh của toàn bộ kinh Địa Tạng.

Về phần chính văn trong bản kinh, đề nghị chúng ta đọc kỹ và hiểu theo nghĩa lý sâu mầu của kinh. Rồi sẽ thấy kinh nói chuyện với mình nhiều điều hết sức mới mẻ, mầu nhiệm. Khi hiểu rõ ý kinh, sự trì tụng mới đầy đủ ý nghĩa, đời tu của chúng ta mới đúng theo quỹ đạo tu hành; nếu không, chúng ta có thể rơi vào đường tà, vào mê tín, thì uổng một đời làm đệ tử của Đức Phật. Chúng ta là đệ tử Phật, tắm mình trong ánh hào quang của Phật, hào quang ấy là trí tuệ Phật tâm sẵn đủ của chính mình.

Chúng ta phải nương hào quang ấy, khai phát ra, để trí huệ ngày càng sáng suốt, tham sân si ngày càng thưa mỏng, nghiệp chướng ngày càng tiêu trừ, những vọng tưởng điên đảo ngày càng giảm thiểu. Lúc ấy, Bồ tát Địa Tạng sẽ xuất hiện, cửa địa ngục tham sân si sẽ bị phá đổ. Mong rằng tất cả những người hữu duyên đều được lợi ích, và hãy y cứ vào đó tu hành, từ đây cho đến ngày viên mãn.

Cùng nghe tụng Kinh Địa Tạng

Thanh Tâm

Ý Nghĩa Sâu Xa Của Việc Làm Thêm Hè

SSDH – Công việc làm thêm hè không đơn thuần mang tới cho bạn một khoản tiền tiêu vặt nho nhỏ mà còn cả những trải nghiệm và bài học thú vị. Cùng lắng nghe câu chuyện của chính tác giả và những người trong cuộc:

Khi nhặt bóng không chỉ là nhặt bóng!

Bill Fish, một người từng đi nhặt bóng ở sân golf chia sẻ với trang chúng tôi rằng: “Bằng cách nhặt bóng, tôi đã có thể tiếp xúc với những người thành công, học được cách nói chuyện với một ai đó, và đi lại khoảng 10 dặm một ngày”. Và giờ đây, khi đã là nhà sáng lập của trang chúng tôi ông vẫn xem nhặt bóng như một việc làm hè tuyệt vời cho những người trẻ. Ông nói: “Tôi sẽ không đổi kinh nghiệm này cho bất cứ điều gì”.

Sẵn sàng xách ba lô lên và đi, nhưng không phải là đến bất kì đâu

Không như người Việt mình vốn chỉ loanh quanh tìm việc ở trong thành phố hay thậm chí là trong cùng khu phố, các bạn trẻ nước ngoài rất chịu khó đi xa để tìm kiếm cơ hội, chẳng hạn như ở khu nghỉ mát trên núi, trại hè, công viên giải trí… Họ chấp nhận đi làm xa nhà nhưng không phải là nhắm mắt chọn đại một công việc nào đó mà đã có sự cân nhắc thiệt/hơn khi chọn nó.

Cơ hội tuyệt vời để khám phá những công việc mình… không muốn làm

Quãng thời gian phải làm công việc chạy bàn ở Paris, dưới áp lực rất lớn đến từ bà chủ khó tính, tớ luôn dặn lòng mình một câu rằng: “Thôi nào, hạ hỏa, hạ hỏa, đây không phải là công việc mình sẽ gắn bó cả đời”. Và thế là tớ cũng “chịu đựng” được công việc đó sau mấy tháng hè.

LaBrecque, một vị phụ huynh có con trai làm công việc trồng cà chua và con gái đi bán hàng ở cửa hàng giày dép vào dịp hè chia sẻ: “Con trai tôi mỗi lần về đến nhà tuy người ướt đẫm mồ hôi nhưng lại kể về công việc làm hè với vẻ vô cùng thích thú”. Trong khi đó, con gái của ông “nhờ” đi bán giày dép mới phát hiện ra rằng mình ghét làm công việc bán lẻ.

Thật sự, nếu không làm qua, bạn sẽ không thể biết mình có hợp với công việc đó hay không, và sẽ không thể cảm thông với những người phải gắn bó với nó cả đời.

Và khởi đầu thói quen tiết kiệm

Với những bạn lần đầu nếm mùi kiếm tiền thì đây chính là dịp để ngẫm lại về giá trị của đồng tiền và vạch ra cho mình những thói quen tiêu xài tiết kiệm. Sau việc làm thêm hè, bạn không còn nhìn vào hóa đơn mua hàng ở siêu thị theo cách cũ, bởi khi đó tất cả mọi mác giá đều được quy ra mức lương bạn được trả cho số giờ làm tương đương.

Nguồn: Tổng hợp