Top 13 # Xem Nhiều Nhất Xăm Chữ Phạn Có Ý Nghĩa Gì Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Shareheartbeat.com

Hình Xăm Chữ Om (Tiếng Phạn) Có Ý Nghĩa Gì?

Trong Mândukya-Upanisad, chữ OM được phân tích thành những yếu tố phát thanh, theo đó thì chữ O được coi như một tổ hợp của hai chữ A và U; như vậy, chúng ta hiện có 3 yếu tố là : A, U, M . OM là biểu thức cao nhất của tâm thức thì 3 yếu tố ấy được xem như 3 trình độ của tâm thức, chứng được hiểu như sau : ‘A’ được xem như tâm thức tỉnh; ‘U’ được xem như thâm thức mơ màng; ‘M’ được xem như tâm thức ngủ say; còn OM đã là toàn bộ, thì đó là tình trạng của tâm thức VŨ TRỤ , hay tình trnạg thứ tư, nó bao gồm tất cả và vượt qua mọi biểu thức. Đó là tâm thức của chiều thứ tư (không phải chiều không gian, mà nó là cái KHÔNG, VÔ KÝ).

Các thành ngữ ‘tâm thức tỉnh’, ‘tâm thức mơ màng’ và ‘ tâm thức ngủ say’ tất nhiên không phaỉ để ta hiểu theo nghĩa của từng chữ , mà đúng hơn thì nên hiểu rằng : thành ngữ thứ nhất chỉ về tâm thức chử quan đối với thế giới ngoịa lai, nghĩa là trạng thái bình thường của chúng ta; thứ hia là tâm thức của thế giới nội tại, tức là tư tưởng, tình cảm của chúng ta, các điều ước nguyện và ưa thích của chúng ta, cái mà chúng ta gọi chung là ý thức tri giác vfa thứ ba là tâm thức dựa và tự nó, không phân cách thành chủ thể và đối tượng, mà lại thuần nhất không phân biệt, trong nhà Phật, nó được gọi là tình trạng rỗng không, chẳng phân định phẩm chất gì. Ngược lại, thành ngữ thứ tư và tình trạng cùng cực thì được mô tả theo nhiều cách, tuỳ theo quan niệm cho nó là mục đích hay lý tưởng cao cả nhất. Theo một số thì đó là tình trạng của Tự Thể thanh khiết, hay là Tự Thực Thể; theo một số khác thì đó là sự vươn lên của một Thực Thể cao hơn hay tình trạng vô ngã Brahman phổ quát nhất; theo một số khác nữa thì đó là sự tự do và độc lập vô biên.v.v… Tuy nhiên, đối với tất cả thì đó là tình trạng bất diệt, không klhổ đau, không sanh, không già và càng đi gần đến kỷ nguyên Phật Giáo thì chúng ta càng thấy rõ ràng là tình trạng ấy không thể nào đạt được nếu ta không lìa bỏ tất cả những gì tiêu biểu cho các TA, hay cái NGÃ tự xưng.

Như vây, chữ OM được kết hợp với sự Giải Thoát hoặc là được xem như phương tiện để thực hiện sự giải thoát, hoặc là được xem như biểu tượng của sự Thực hiện ấy. Mặc dù có nhiều lối tìm cầu hay xác định sự giải thoát, chữ OM không bao giờ có tính loại trừ của một trường triết học riêng biệt mà nó vẫn trung thành với tính cách biểu tượng của nó là diễn tả cái gì bở bên kia DANH, SẮC, ở ngoài các giới hạn và phân loại, ngoài các định nghĩa và giải thích : kinh nghiệm về vô hạn , chính là ở nới chúng ta; nó có thể được cảm nhận như một mục đíhc xâu sa nửa vời, hoặc như một tiên cảm giản dị; một khát vọng hoặc có thể được nhận biết như một thực tại đang lớn dần hay thực hiện được nhờ sự huỷ diệt tất cả các giới hạn và chiến thắng được sự bức bách của các khuynh hướng xấu. Có bao nhiêu chiều là có bấy nhiêu cái vô hạn, có bao nhiêu tinh khí là có bếy nhiêu hinhf thức giải thoát, nhưng tất cả đều cùng mang một dấu hiệu. Những ai đau khổ về tình trạng nô lệ và giới hạn thì cảm nhận sự giải thoát như một sự nở nang vô hạn. Những ai đau khổ trong bóng tối thì cảm thấy sự giải thoát trong ánh sáng vô biên. Những ai rên xiết vì chết chóc nặng nề, kiếp sông phù du thì nhận thấy sự giải thoát là trường vô tận. Những ai không được nghỉ ngơi thì sưe đượng thụ hưởng sụ yên vui và hoà hợp trong cái vô cùng.

Tất cả các lối diễn đạt ấy, không mất cái đặc tính riêng của mỗi một, mà vẫn mang chung một hình dung từ là : VÔ HẠN , điều này rất quan trọng : nó chứng tỏ rằng cả đến các sự thực hiện cao cả nhất cũng có thể còn giữ được nột đạo vị cá biệt : đạo vị của thực thể gốc rễ, nó không làm cho giá trị phổ quát mà nó chịu ảnh hưởng. Ngay nơi các chóp đỉnh cùng cực của tâm thức cũng không có đồng nhất hya không đồng nhất, theo ý nghĩa riêng tuyệt đối . Giũă chúng còn mãi mãi một mối quan hệ sâu sắc, không phải là một sự bình đẳng không có khí lực; nhưng vì không bao giờ có thể là kết quả của một sự tăng trưởng sống động , nên mối quan hệ kia chỉ có thể là sản phẩm của một cơ cấu không có sự sống.

Như vậy, kinh nghiệm của sự vô hạn đã hiện thành vũ trụ luận trong kinh Phệ đà xa xưa nhất, nghi thức thần diệu trong các Bà la môn luận; Nhất nguyên luận duy tâm của Upanisad; tư tưỏng sinh vật học trong Kỳ Na Giáo; tư tưỏng thâm diệu về tâm lý trong thiền định của Phậ giáo siêu hình học trong triết lý Vệ đà; ái tình Tôn Giáo thần bí (Bhakli) trong Vi Nữu giáo (Vishnouism); thâm thuật khổ hạn thắng đòi trong Shi-va-giáo (Shivaism); có tiềm thế mẹ sáng tạo của vũ trị trong Phù chú giáo ở ấn độ và cuối cùng, trong phép dùng Bùa, Chú của Phật giáo, có sức biến đổi các lực và các hiện tượng thuộc tâm lý vũ trụ bằng cách dùng ánh sáng trí tuệ bát nhã thâm nhập chúng nó.

Giống như một tấm gương chiếu mọ hình tướng và màu sắc mà không thay đổi bản tính riêng của nó, chữ M cũng vậy, nó phản chiếu các tình tiết khác nhau của mọi tinh khí, hoặc khoác các hình thái của mọi lý tưởng cao siêu mà không tự giới hạn ở tình tiết này hay hình thái nọ. Bản tính của nó là vô hạn, không gì nữa cả. Nếu cái âm thiêng liêng ấy được xác định bằng một ý nghãi nào khác, dễ hiểu hơn, nếu nó xoay nình hướng về một ý tưởng độc hữu, chỉ một thôi , mà không giữ được trọn cái phẩm chất phi lý và không sờ mó được của bản thể nó thì nó không bao giờ tượng trưng được cho một tình trạng tinh thần siêu thức, trong đó mọi khăt svọng cá nhân đều tìm thấy sự tổng hợp và sự thực hiện của nó.

Ý Nghĩa Hình Xăm Om (Tiếng Phạn)

Theo Từ Điển Phật Học của Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách thì OM (có khi được viết là AUM), phát âm theo tiếng Việt là “ôm” kéo dài âm Ô. Chữ này là biểu tượng âm thanh cao quý và trọn vẹn nhất trong Ấn Độ giáo, được một vài trường phái Phật Giáo, nhất là Kim Cang xem như một Mantra.

OM được xem là tượng trưng của cả hai: SẮC & ÂM.OM là âm thanh tượng trưng cho sức mạnh của tâm thức nội tại, của Phật tính trong thế giới giả tạm, trong ảo ảnh (Mãya) này.

Chữ OM được biểu diễn bằng ba vòng cung và một chấm nhỏ. Ba vòng cung biểu diễn sắc thể, ý thức và vô thức. Chấm nhỏ nằm ngoài ba vòng cung đó biểu hiện trí huệ cao nhất dung chứa cả ba. Hình dạng của chữ OM là một biểu hiện cụ thể của Chân Như. Không có khái niệm hay vật thể nào trong vũ trụ có thể tồn tại độc lập, tất cả đều là biến thể của một Chân Tâm duy nhất, có liên hệ với Chân Tâm đó và vì vậy chúng liên hệ với nhau.

Hãy nhìn kỹ chữ OM, ta thấy 3 đường vòng cung, một hình bán nguyệt và một dấu chấm. Các dạng này được xem nằm trong một thể thống nhất. Ba đường vòng cung được nối với nhau, diễn tả 3 tâm trạng (avastha): tỉnh (jagrat, vais vanara); mộng (svapna); say ngủChân Tâm là trạng thái thứ tư (turiya), đứng trên và là nền tảng của ba trạng thái bên dưới. Vòng bán nguyệt chỉ sự vô cùng và dấu chấm riêng lẻ chỉ óc suy luận không thể tiếp cận được Chân Tâm. (susupti). Dấu chấm và hình bán nguyệt đứng rời, diễn tả

Giải thích đơn giản đi 1 chút :

Ðây là 1 kí hiệu tượng trưng cho Brahman ( là một một thánh thần tối thượng của Ấn Độ giáo ) . Brahman là nền tảng linh thiêng cho tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, các thể sống , và tất cả những gì vượt khỏi vũ trụ này. ( Hiểu nôm na là Đấng tạo hóa có quyền lực tối cao )

Đây là âm tiết trong kinh tiếng Phạn cổ Chữ Tất Đàm, Ấn Độ – mà bây giờ chỉ được sử dụng cho các mục đích đặc biệt ở Đông Á Phật giáo bí truyền ( nhưng e thấy trên mạng xăm hình này khá nhìu , hình như nó còn xuất hiện trong phim ” Bẫy Rồng ” thì phải ..??!! ^^ ) . Đối với các Phật tử, biểu tượng này có ý nghĩa rất đặc biệt , nó đại diện cho vẻ đẹp và nhiều ý nghĩa .

Xét theo lý thuyết thì kí hiệu này mang đậm tính triết học sâu sa , thể hiện các nền tảng của nó qua từng nét chữ củ thể , kí hiệu hình bán nguyệt mở phía trên tượng trưng cho sự vô hạn , vượt qua giới hạn hiểu biết của con người , nó còn đại diện cho từ “nhất ( một)” vốn là âm thanh đơn giản và cơ bản nhất trong tiếng Phạn …..

Xét trên thực tế , ký hiệu OM này có rất nhiều định nghĩa tùy thuộc vào nhiều yếu tố và nhận thức của từng người , nhưng nói chung nó đại diện cho 1 vị thần tối cao và đáng kính trọng nhất ( có thể hiểu là Đức Phật trong Phật giáo – hình thứ 2 có đó ….^^ ) Nó là một biểu tượng rất đặc biệt có ý nghĩa to lớn. mình chỉ biết đến thế , mình nghĩ đây đáng là 1 tác phẩm ý nghĩa để bạn thực hiện !

Vòng cung lớn (số 1) diễn tả tâm trạng thông thường của con người, đó là hoạt động tiếp xúc với ngoại cảnh. Vòng số 2 diễn tả giấc mộng, đó là tâm thức nội tại, do quá trình suy luận hình thành, không phụ thuộc vào ngoại cảnh và được xem là cầu nối giữa vòng 1 và vòng 3. Vòng số 3 cao nhất diễn tả tầng tiềm thức, đó là tâm trạng con người say ngủ. Vòng này cũng chỉ là giai đoạn tiếp nối, nó gần với tâm trạng tuyệt đối nhất. Tâm trạng tuyệt đối chính là dấu chấm, nó chiếu rọi và chế ngự 3 tầng tâm thức kia, được gọi đơn giả là “Thể thứ tư” (turiya) và là nguồn gốc của tất cả. Chỉ có những người tu hành đã vượt qua ba tâm thức thô thiển trước mới có thể tiếp cận “Thể thứ tư” này

Tin Tức :: Ý Nghĩa Hình Xăm Om (Tiếng Phạn)

bởi Admin Admin

Theo Từ Điển Phật Học của Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách thì OM (có khi được viết là AUM), phát âm theo tiếng Việt là “ôm” kéo dài âm Ô. Chữ này là biểu tượng âm thanh cao quý và trọn vẹn nhất trong Ấn Độ giáo, được một vài trường phái Phật Giáo, nhất là Kim Cang xem như một Mantra.

OM được xem là tượng trưng của cả hai: SẮC & ÂM.OM là âm thanh tượng trưng cho sức mạnh của tâm thức nội tại, của Phật tính trong thế giới giả tạm, trong ảo ảnh (Mãya) này.

Chữ OM được biểu diễn bằng ba vòng cung và một chấm nhỏ. Ba vòng cung biểu diễn sắc thể, ý thức và vô thức. Chấm nhỏ nằm ngoài ba vòng cung đó biểu hiện trí huệ cao nhất dung chứa cả ba. Hình dạng của chữ OM là một biểu hiện cụ thể của Chân Như. Không có khái niệm hay vật thể nào trong vũ trụ có thể tồn tại độc lập, tất cả đều là biến thể của một Chân Tâm duy nhất, có liên hệ với Chân Tâm đó và vì vậy chúng liên hệ với nhau.

Hãy nhìn kỹ chữ OM, ta thấy 3 đường vòng cung, một hình bán nguyệt và một dấu chấm. Các dạng này được xem nằm trong một thể thống nhất. Ba đường vòng cung được nối với nhau, diễn tả 3 tâm trạng (avastha): tỉnh (jagrat, vais vanara); mộng (svapna); say ngủChân Tâm là trạng thái thứ tư (turiya), đứng trên và là nền tảng của ba trạng thái bên dưới. Vòng bán nguyệt chỉ sự vô cùng và dấu chấm riêng lẻ chỉ óc suy luận không thể tiếp cận được Chân Tâm. (susupti). Dấu chấm và hình bán nguyệt đứng rời, diễn tả

Giải thích đơn giản đi 1 chút :

Ðây là 1 kí hiệu tượng trưng cho Brahman ( là một một thánh thần tối thượng của Ấn Độ giáo ) . Brahman là nền tảng linh thiêng cho tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, các thể sống , và tất cả những gì vượt khỏi vũ trụ này. ( Hiểu nôm na là Đấng tạo hóa có quyền lực tối cao )

Đây là âm tiết trong kinh tiếng Phạn cổ Chữ Tất Đàm, Ấn Độ – mà bây giờ chỉ được sử dụng cho các mục đích đặc biệt ở Đông Á Phật giáo bí truyền ( nhưng e thấy trên mạng xăm hình này khá nhìu , hình như nó còn xuất hiện trong phim ” Bẫy Rồng ” thì phải ..??!! ^^ ) . Đối với các Phật tử, biểu tượng này có ý nghĩa rất đặc biệt , nó đại diện cho vẻ đẹp và nhiều ý nghĩa .

Xét theo lý thuyết thì kí hiệu này mang đậm tính triết học sâu sa , thể hiện các nền tảng của nó qua từng nét chữ củ thể , kí hiệu hình bán nguyệt mở phía trên tượng trưng cho sự vô hạn , vượt qua giới hạn hiểu biết của con người , nó còn đại diện cho từ “nhất ( một)” vốn là âm thanh đơn giản và cơ bản nhất trong tiếng Phạn …..

Xét trên thực tế , ký hiệu OM này có rất nhiều định nghĩa tùy thuộc vào nhiều yếu tố và nhận thức của từng người , nhưng nói chung nó đại diện cho 1 vị thần tối cao và đáng kính trọng nhất ( có thể hiểu là Đức Phật trong Phật giáo – hình thứ 2 có đó ….^^ ) Nó là một biểu tượng rất đặc biệt có ý nghĩa to lớn. mình chỉ biết đến thế , mình nghĩ đây đáng là 1 tác phẩm ý nghĩa để bạn thực hiện !

Vòng cung lớn (số 1) diễn tả tâm trạng thông thường của con người, đó là hoạt động tiếp xúc với ngoại cảnh. Vòng số 2 diễn tả giấc mộng, đó là tâm thức nội tại, do quá trình suy luận hình thành, không phụ thuộc vào ngoại cảnh và được xem là cầu nối giữa vòng 1 và vòng 3. Vòng số 3 cao nhất diễn tả tầng tiềm thức, đó là tâm trạng con người say ngủ. Vòng này cũng chỉ là giai đoạn tiếp nối, nó gần với tâm trạng tuyệt đối nhất. Tâm trạng tuyệt đối chính là dấu chấm, nó chiếu rọi và chế ngự 3 tầng tâm thức kia, được gọi đơn giả là “Thể thứ tư” (turiya) và là nguồn gốc của tất cả. Chỉ có những người tu hành đã vượt qua ba tâm thức thô thiển trước mới có thể tiếp cận “Thể thứ tư” này

Ý Nghĩa Hình Xăm Chữ

Hình xăm Chữ có ý nghĩa gì? Tuyển chọn bộ sưu tập những hình xăm Chữ đẹp nhất, ý nghĩa nhất, độc đáo nhất năm 2021. Bạn tìm nơi xăm hình Chữ tại Hồ Chí Minh? Hãy đến ngay TrueArt Ink.

Mục Lục Hình Xăm Chữ

Hình xăm chữ: những chữ cái được thể hiện qua cái nhìn của xăm hình nghệ thuật mang nhiều phong cách khác nhau rất ấn tượng. Hình xăm chữ thư pháp, tiếng Anh cổ, phông chữ máy đánh chữ…đều trông cực kỳ tinh tế. 

 

Liên hệ với các hình thức biểu hiện văn bản sớm nhất của con người, hình xăm chữ phổ biến hiện tại có lịch sử lâu đời hơn bạn nghĩ. 

Không chỉ các văn bản cổ, mà các bản thảo được chiếu sáng của thời trung cổ, các dấu hiệu vẽ tay từ ngày xưa, và thậm chí cả văn hóa Graffiti đương đại,

Hình xăm chữ cổ lấy ý tưởng từ nhiều phong cách, thẩm mỹ và phong trào lịch sử khác nhau. 

Khoảng cách, đường nét và mọi chi tiết nhỏ không chỉ là ngẫu nhiên, đó là một yếu tố quyết định tính nghệ thuật của hình xăm chữ cái truyền thống.

 

Chữ viết cổ của người Sumer và chữ tượng hình Ai Cập được cho là những dạng chữ viết sớm nhất của con người. 

Chúng thực sự là các biểu tượng đầy cảm hứng cho hình xăm chữ nghệ thuật đượng đại. 

Không có gì ngạc nhiên khi tất cả các loại và phương tiện biểu đạt khác nhau đã được khám phá. 

Mặc dù những biểu tượng và ký hiệu bí truyền này không còn được sử dụng hàng ngày trong việc viết lách, nhưng True Art Ink chắc chắn rằng bạn có thể đã từng thấy một số hình xăm chữ huyền bí sử dụng các ký hiệu như thế, giống như những chữ tượng hình cổ đại.

 

Như True Art Ink đã từng đề cập trong bài viết khác, thư pháp thời trung cổ chắc chắn là một yếu tố có ảnh hưởng đến nhiều hình xăm chữ tính tế, cũng như kiểu Gothic, tiếng Anh cổ và các phông chữ khác đã được tạo ra trong quá khứ. 

Chúng ta cũng nên cảm ơn các dân tộc cổ đại của các nền văn hóa Hy Lạp, La Mã và Ả Rập (cùng một số nền văn hóa khác) vì đã sáng tạo ra nhiều bảng chữ cái, phông chữ và tính thẩm mỹ đầy phong cách của hình xăm chữ hiện đại mà chúng ta thấy ngày nay. 

Mặc dù không rõ ràng, nhưng hình xăm chữ tượng hình mô tả mọi thứ qua hình ảnh vẽ tay đơn giản. 

Bảng chữ cái tượng hình cũng là một loại hình nghệ thuật chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa và lịch sử mà nó tiếp xúc.

 

Cảm Hứng Bất Tận Từ Hình Xăm Chữ Nghệ Thuật

Các nghệ sĩ xăm ngày nay thích xăm hình chữ ý nghĩa thường sẽ trích dẫn nhiều cách viết khác nhau để làm nguồn cảm hứng. 

Delia Vico thường sử dụng những bức thư pháp màu đen duyên dáng tuyệt đẹp của ngôn ngữ Ả Rập. Stephano Phan rõ ràng sử dụng các kỹ thuật để tái tạo các nét sơn phun khác nhau trong các hình xăm chữ lấy cảm hứng từ Graffiti của mình.. 

Nhưng bất kể nghệ sĩ xăm sử dụng loại văn bản, phông chữ hoặc thư pháp nào, có rất nhiều khía cạnh khác nhau đối với một thiết kế làm nên thành công của nó. 

Chỉ cần nhìn vào những thiết kế này, bạn có thể thấy khoảng cách, chi tiết và phông chữ phù hợp cho chữ cái quan trọng như thế nào khiến mỗi hình xăm chữ tinh tế này trở nên hoàn toàn nổi bật.

 

True Art Ink đã cố gắng tập hợp các hình xăm chữ đẹp nhất cho tất cả các phong cách trên thế giới hiện nay. 

Những từ ngữ trong dấu ngoặc kép, một câu văn bản nhỏ hay nhiều ý nghĩa, thực sự phù hợp với cách chúng ta thể hiện trên hình xăm chữ. 

Sự thể hiện cái tôi ở dạng liên tưởng là nền tảng cơ bản của bất kỳ hình xăm nào. 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích bộ sưu tập các tác phẩm này, và như True Art Ink luôn nói: nếu bạn đang muốn có hình xăm tiếp theo hoặc đã có hình xăm chữ tuyệt vời, điên rồ nhất, hãy cho chúng tôi biết cảm nhận riêng của bạn về nó.

 

Nét Đẹp Nghệ Thuật Bất Diệt Của Hình Xăm Chữ Truyền Thống

Những hình xăm chữ đẹp cho dù là tiếng Anh cổ, chữ thư pháp hay Helvetica đơn giản, hình xăm chữ sẽ không bao giờ lỗi thời.

Mặc dù có lẽ khi nghĩ đến hình xăm chữ bạn sẽ nghĩ ngay đến phông chữ tiếng Anh cổ, hoặc chữ viết thư pháp siêu dữ dội và phức tạp, nhưng có rất nhiều cách khác nhau để thiết kế hình xăm chữ nghệ thuật.

Có vẻ như nhiều nghệ sĩ vẫn sử dụng màu đen và xám cho phông chữ của họ, nhưng có một số ít nghệ sĩ thể hiện đầy màu sắc các câu trích dẫn. 

Có rất nhiều phông chữ cho hình xăm ngoài kia, và các nhà thiết kế đồ họa trên toàn thế giới đang liên tục tạo ra những phông chữ mới. 

True Art Ink cho rằng không cần phải phán xét, chỉ cần bạn thích phông chữ nào mà thôi. 

 

Hình Xăm Chữ Oldschool

Phong cách xăm hình chữ Oldschool là lý do tại sao Tiếng Anh cổ vẫn là một trong những phông chữ được sử dụng nhiều nhất trong các hình xăm chữ. 

Nó trông rất hay, lâu đời như một loại rượu hảo hạng, và trông rất táo bạo.

 

Hình Xăm Chữ Thư Pháp Và Gothic Graffiti

Những hình xăm chữ cổ độc đáo này làm cho các câu trích dẫn thậm chí còn trầm ngâm và sung mãn hơn so với lúc đầu.

Những hình xăm này từ những chi tiết đơn giản đến các hình xăm chữ thư pháp size lớn khó nhằn đến rối mắt với các chi tiết phức tạp của chúng. Phong cách bậc thầy này thường là do các nghệ sĩ xăm hình đẳng cấp dành trọn vẹn tâm huyết tạo nên, do rất khó để tạo ra những hình xăm chữ đẹp ấn tượng.

Có rất nhiều kiểu xăm chữ khác nhau nhưng chúng đều kết hợp giữa kiểu chữ cổ điển và thư pháp. 

Tất cả các nghệ sĩ đều có một phong cách thẩm mỹ cụ thể mà họ thích, và với chữ cũng thế. Một số nghệ sĩ xăm hình thích thực hiện những tác phẩm nghệ thuật màu tối hoặc những hình xăm chữ thư pháp màu đen trông như thể chính quỷ Satan đã nguệch ngoạc ra những dòng chữ trên da đó. 

Các nghệ sĩ xăm hình khác lại thực hiện các hình xăm chữ dạng xoáy, xa hoa uốn quanh cơ thể bằng sự duyên dáng.

 

Kiểu chữ, thư pháp và dấu hiệu, tất cả đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hình xăm chữ hoàn hảo hòa hợp với những hình thức nghệ thuật này và sử dụng nhiều nguyên lý thiết kế để tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp. 

True Art Ink có thể giải thích ý nghĩa bất cứ hình xăm chữ độc đáo nào khách hàng đã chọn. Thật là tuyệt khi một nghệ sĩ xăm hình có thể lấy bất kỳ câu trích dẫn nào và biến nó thành một hình xăm chữ đầy cảm hứng và sẽ đồng cùng bạn suốt đời.

 

Việc tìm một tiệm xăm hình Chữ uy tín tại TP. Hồ Chí Minh cần có đủ các yếu tố như: Artist chuyên nghiệp, thiết bị xăm hiện đại, mực xăm chuẩn & bền, hình vẽ thiết kế sao cho phù hợp với mỗi người… Phải hội tụ các yếu tố cơ bản trên mới có thể ra được một hình xăm Chữ ưng ý nhất.

Và khi bạn đến TrueArt Ink của Artist Minh Đức Art để xăm hình Chữ thì các yếu tố đấy không phải là vấn đề.

Những Lý Do Bạn Chọn TrueArt Ink Để Xăm Hình Chữ

Artist có tâm và có tầm: TrueArtink Ink với những người thợ xăm với kinh nghiệm trên 10 năm kinh nghiệm với chuyên môn riêng: Minh Đức Art (23 năm kinh nghiệm với thể loại Realistic Style, Japanese), Minh Phạm Artist (Piercing), Minh Thành Artist (Neo Traditional, New School, Japanese), Phạm Duy Thành Artist (Realistic).

Hình vẽ thiết kế: Tất cả mọi hình xăm Chữ được chúng tôi vẽ, thiết kế đặc biệt độc đáo phù hợp với mỗi người. Với sự trơ giúp thiết bị scan hình xăm sẽ không tốn nhiều thời gian.

Dụng cụ thiết bị: Những thiết bị xăm tại TrueArt Ink đều sử dụng công nghệ tiên tiến & hiện đại nhất trên Thế Giới. TrueArt Ink cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tự hào tham gia sản xuất thiết bị kim xăm, mực xăm, dụng cụ scan hình xăm… với thương hiệu Artflytattoo .Ngoài ra Artfly Tattoo còn cung cấp sản xuất cho các thương hiệu lớn tại Mỹ, Đức, Pháp…

Mực xăm: Bên cạnh cung cấp thiết bị xăm hiện đại, TrueArt Ink còn sở hữu những loại mực xăm đặc thù đủ màu sắc phù hợp với hình xăm Chữ. Đem lại độ bền trên 50 năm, không nhoè, không phai màu. Chúng tôi bảo hành trọn đời màu mực xăm Chữ để khẳng định thương hiệu.

Chính Sách Cam Kết Khi Xăm Hình Chữ Tại TrueArt Ink

Chính sách bảo hành: Hình xăm Chữ được Artist tạo ra phải đạt chuẩn, hình vẽ rõ nét, màu sắc hài hoà, thời gian bền lâu. Cùng với đó là cam kết bảo hành trọn đời hình xăm Chữ.

Chức năng y tế: Chúng tôi đảm bảo hình xăm Chữ trên cơ thể không bị tổn thương quá lớn, tránh bị viêm sưng.TrueArt Ink sẽ hỗ trợ dụng cụ y tế, chăm sóc da đảm bảo độ an toàn cao nhất.

Chi phí xăm: Giá cả xăm cạnh tranh nhất thị trường, mọi chi phí bạn bỏ ra đều xứng đáng khi xăm hình Chữ tại TrueArt Ink.

Tham khảo bảng giá xăm hìnhTrueArt Ink: Tại Đây

Với kinh nghiệm 23 năm của Artist Minh Đức, cam kết khi bạn xăm hình Chữ tại TrueArt Ink sẽ hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Từ Khóa Tìm Kiếm Hình Xăm Chữ

Hình xăm chữ tiếng viết ý nghĩa

Xăm chữ ý nghĩa cho nữ

Xăm chữ ý nghĩa cho nam

Thiết kế hình xăm chữ đẹp

Hình xăm chữ ý nghĩa ở tay

Hình xăm chữ ý nghĩa về gia đình

Hình xăm chữ ý nghĩa về cuộc sống cho nam

Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa cho nữ