Top 18 # Xem Nhiều Nhất Có Nên Đầu Tư Cổ Phiếu Không / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Shareheartbeat.com

Cổ Phiếu Là Gì? Có Nên Đầu Tư Cổ Phiếu Không? / 2023

Cổ phiếu là gì?

Trước khi tìm hiểu khái niệm cổ phiếu, bạn hãy đến với những ví dụ đơn giản như sau:

Khi bạn mua một mảnh đất, bạn sẽ được cấp sổ đỏ và được nhà nước công nhận quyền sử dụng mảnh đất đó.

Khi bạn mua một chiếc xe ô tô, bạn cũng được cấp đăng ký xe và được công nhận quyền sở hữu xe của bạn

Tương tự như thế, khi bạn mua một phần vốn của doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu phần vốn mà bạn mua, giấy chứng nhận đó gọi là cổ phiếu.

Vậy nói ngắn gọn một cách dễ hiểu thì cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu một phần doanh nghiệp của nhà đầu tư.

Còn theo điều 120 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, định nghĩa cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);

Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

Cổ phiếu dùng để làm gì?

Đối với Công ty phát hành: Cổ phiếu giúp cho công ty phát hành có thể huy động vốn khi thành lập hoặc để mở rộng hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn huy động này không cấu thành một khoản nợ mà công ty phải có trách nhiệm hoàn trả cũng như áp lực về khả năng cân đối thanh khoản của công ty sẽ giảm rất nhiều, trong khi sử dụng các phương thức khác như phát hành trái phiếu công ty, vay nợ từ các tổ chức tín dụng… thì hoàn toàn ngược lại.

Đối với nhà đầu tư cổ phiếu: Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty phát hành và hưởng một phần lợi từ kết quả kinh doanh của công ty đó thông qua việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Các hình thức ghi nhận cổ phiếu

Để ghi nhận cổ phiếu, thông thường người ta dùng một số cách sau:

Cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Doanh nghiệp sẽ cấp cho nhà đầu tư một giấy chứng nhận, trên đó ghi đầy đủ các thông tin của cổ đông như: Họ và tên, Chứng minh Nhân dân, số lượng cổ phần sở hữu,… Đối với cách ghi nhận này, nhà đầu tư phải cất giữ cẩn thận. Và phải làm thủ tục chuyển đổi tên khi chuyển nhượng, bán cổ phần cho người khác; thủ tục mua bán sẽ hơi phức tạp một chút.

Ghi nhận bằng bút toán điện tử: Thông tin sở hữu cổ phiếu của bạn sẽ được tự động lưu trữ trên hệ thống điện tử của trung tâm lưu ký chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư thuận tiện và dễ dàng hơn trong quá trình mua bán cổ phiếu.

Phân loại cổ phiếu

Dựa trên quyền lợi của người nắm giữ

Cổ phiếu mang lại cho bạn một số quyền lợi nhất định và dựa vào quyền lợi của người nắm giữ có thể chia ra thành cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Cụ thể:

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (Common Stock) còn gọi là cổ phiếu thường là loại cổ phiếu có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty. Loại cổ phiếu này còn được gọi là cổ phần, chứng quyền hoặc vốn chủ sở hữu.

Đặc điểm:

Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được phép tham gia họp Đại hội đồng cổ đông, được bỏ phiếu biểu quyết các quyết định quan trọng của công ty, được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị của công ty.

Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông không được quyền rút vốn ra khỏi công ty, nhưng được quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần đó cho người khác.

Loại cổ phiếu này không có thời hạn hoàn trả vì đây không phải là khoản nợ đối với công ty.

Cổ phiếu phổ thông có thể chuyển đổi thành các loại cổ phiếu khác.

Cổ phiếu phổ thông có khả năng mang lại lợi nhuận cao bởi nó có độ rủi ro nhất định. Nếu trong trường hợp công ty phá sản và phải thanh lý.

Khi đó, người nắm giữ cổ phiếu phổ thông sẽ là người chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ trong phạm vi góp và được phân chia giá trị tài sản còn lại sau khi công ty đã trả xong nợ và thanh toán cho các cổ đông ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu Ưu đãi (Preferred Stock) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty, đồng thời, cho phép người nắm giữ cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu tiên so với cổ phiếu thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi của công ty.

Đặc điểm:

Được quyền nhận cổ tức trước các cổ đông thường

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được xác định trước và thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm cố định so với mệnh giá của cổ phiếu hoặc bằng số tiền nhất định đã được in trên mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu ưu đãi không được tham gia bầu cử, ứng cử vào HĐQT và quyết định những vấn đề quan trọng của công ty.

Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi có ý nghĩa hơn so với mệnh giá của cổ phiếu phổ thông vì nó là căn cứ để cổ tức và căn cứ để hoàn lại vốn khi công ty thanh lý hoặc giải thể.

Khi công ty thanh lý hoặc giải thể, cổ đông ưu đãi được thanh toán sau trái chủ và trước cổ đông phổ thông.

Dựa trên tình trạng lưu hành

Cổ phiếu được phép phát hành

Cổ phiếu được phép phát hành là tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành để huy động vốn và được ghi trong điều lệ công ty. Đây là số cổ phiếu tối đa của một công ty được phép phát hành kể từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động.

Trong trường hợp công ty muốn phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi lại điều lệ công ty. Công ty phát hành thêm cổ phiếu phải thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cổ phiếu đã phát hành

Cổ phiếu đã phát hành là cổ phiếu mà công ty được chào bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về toàn bộ số tiền bán cổ phiếu đó.

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành mua lại bằng nguồn vốn của mình.

Doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của mình có thể hủy ngay, giữ để bán lại hoặc hủy sau một thời gian.

Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình, đó có thể là do doanh nghiệp dư tiền và tạm thời có nhu cầu sử dụng hiệu quả. Rút bớt cổ phần đang lưu hành sẽ giúp cho giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần tăng lên.

Cổ phiếu đang lưu hành

Là cổ phiếu đã phát hành và đang được lưu hành trên thị trường do các cổ đông nắm giữ. Cổ đông phiếu lưu hành được xác định như sau:

Số cổ phiếu đang lưu hành = số cổ phiếu đã phát hành – số cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu chưa phát hành

Là cổ phiếu mà công ty chưa bao giờ bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường.

Dựa trên hình thức cổ phiếu

Cổ phiếu vô danh

Là cổ phiếu ghi tên người sở hữu, loại cổ phiếu này được chuyển nhượng tự do mà không cần thủ tục pháp lý.

Cổ phiếu ghi danh

Là loại cổ phiếu có ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu. Cổ phiếu ghi danh phải đăng ký tại cơ quan phát hành và phải được HĐQT của công ty cho phép mới được chuyển nhượng.

Dựa theo tình trạng niêm yết

Cổ phiếu chưa niêm yết

Là những cổ phiếu đã được phát hành nhưng chưa niêm yết và giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán. Các công ty giao dịch trên sàn OTC thường nhỏ vì họ không đáp ứng được các yêu cầu niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán.

Cổ phiếu niêm yết

Là cổ phiếu đã được niêm yết và giao dịch trên các sàn chứng khoán. Loại cổ phiếu này có tính thanh khoản cao, tiềm năng tăng trưởng tốt và ít rủi ro hơn.

Có nên đầu tư vào cổ phiếu không?

Trên thị trường chứng khoán, hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường tập trung vào cổ phiếu là chủ yếu; số ít còn lại đầu tư vào trái phiếu, chứng khoán phái sinh …

Khi bạn đầu tư vào bất kỳ ngành nghề lĩnh vực gì thì đều cần đặt ra các câu hỏi như:

Lợi nhuận khi đầu tư như thế nào?:

Số vốn bạn bỏ ra có cần nhiều không?

Có dễ thanh khoản không?

Nếu có bất kỳ cơ hội đầu tư nào mà thoả mãn được 3 câu trả lời trên, thì bạn nên đầu tư vào nó.

Với cổ phiếu, nó hội tụ đủ 3 yếu tố:

Về lợi nhuận: Lợi nhuận của cổ phiếu gắn liền với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp làm ăn thuận lợi thì giá cổ phiếu đi lên và bạn có được lợi nhuận từ sự tăng giá cổ phiếu. Ngoài ra khi bạn nắm giữ cổ phiếu thì còn được doanh nghiệp chi trả cổ tức nữa.

Về số vốn đầu tư: Đầu tư chứng khoán chỉ cần số vốn nhỏ, chỉ khoảng 5-10 triệu đồng là bạn đã có thể sở hữu được cổ phiếu, khá phù hợp cho những người ít tiền.

Về tính thanh khoản: Tính thanh khoản của cổ phiếu cũng cực kỳ lớn. Khi bạn cần tiền, chỉ cần một vài giây, là bạn đã có thể bán cổ phiếu của mình một cách nhanh chóng và thu hồi tiền về. Không mất thời gian thủ tục phức tạp như mua bán bất động sản.

Cổ Phiếu Là Gì? Có Nên Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Hay Không? / 2023

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền mà cổ đông đã đầu tư vào doanh nghiệp. Đó là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN của cổ đông.

Cổ phiếu là gì? Đây là câu hỏi mà nhà đầu tư nào cũng muốn biết câu trả lời khi bắt đầu tìm hiểu về cổ phiếu nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung. Hôm nay, đánh giá sàn sẽ gửi đến bạn bài viết chi tiết về chứng khoán là gì? Có những loại cổ phiếu nào…

1. Khái niệm về cổ phiếu

Cổ phiếu là gì? Nó là loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường của một doanh nghiệp.

Người nắm giữ cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông và đồng thời cũng trở thành chủ sở hữu của công ty phát hành.Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, một cổ phiếu sẽ đại diện cho 10,000 đồng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

2. Có những loại cổ phiếu nào trên thị trường

Thông thường các công ty cổ phần thường phát hành 2 dạng cổ phiếu: cổ phiếu thường (common stock) và cổ phiếu ưu đãi (preferred stock). Những cổ đông sở hữu cổ phiếu thường có quyền tự do chuyển nhượng, quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông. Những cổ đông này được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu nắm giữ.

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như: lợi tức cố định, không có quyền bầu cử hay ứng cử. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được nhận cổ tức đầu tiên và nếu công ty bị phá sản thì họ cũng là đối tượng được công ty trả trước sau đó mới đến các cổ đông thường.

3. Tại sao nhà đầu tư nên đầu tư vào cổ phiếu

Cổ phiếu được xem là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, thị trường rộng lớn nên việc mua bán diễn ra dễ dàng và nhanh chóng.

Cổ phiếu được mua bán tại các thị trường tiên cấp (Primery market), thị trường thứ cấp (secondary market), các thị trường OTC và nhà môi giới chứng khoán. Nếu chọn đúng thời điểm để đầu tư, có tư duy tầm nhìn và lựa chọn đúng cổ phiếu để giao dịch thì khả năng sinh lời của nó là rất cao. Cổ phiếu thường mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư thông qua 2 kênh chính đó là tăng trưởng và thu nhập.

Tương tự như các hình thức đầu tư khác, đầu tư cổ phiếu luôn tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập và rủi ro. Gía cổ phiếu luôn dao động lên xuống liên tục do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh tế vĩ mô trong nước, biến động kinh tế thế giới, báo cáo hoạt động của doanh nghiệp, tâm lý nhà đầu tư…Vì vậy, chiến lược mua bán và nắm giữ, phân tích, sàng lọc, lựa chọn cổ phiếu là điều quan trọng để thu hồi lợi nhuận tối ưu.

Phần kết

Bài viết trên phần nào giúp bạn đọc hiểu được khái niệm về cổ phiếu là gì cũng như có những loại cổ phiếu nào trên thị trường. Nhà đầu có thể cân nhắc để lựa chọn cổ phiếu doanh nghiệp hoạt động tốt để đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Có Nên Đầu Tư Cổ Phiếu Coca / 2023

Các khoản đầu tư cổ phiếu Coca-Cola tính theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã tạo ra 75,5 tỷ USD doanh thu trong năm 2018, cùng với 7,5 tỷ USD thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Các khoản đầu tư cổ phiếu lớn theo phương pháp vốn chủ sở hữu của Coca-Cola bao gồm 19% của Monster Beverage (NASDAQ:MNST), 20% của AC Bebidas – công ty nước giải khát thuộc Arca Continental (OTCMKTS:EMBVF), 28% của Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF), 23% của Coca-Cola HBC (OTCMKTS:CCHGY), and 18% của Coca-Cola Bottlers Japan (OTCMKTS:CCOJY).

Giá trị vốn hóa thị trường

Cổ phiếu Coca-Cola hiện giao dịch với mức giá gấp 7,1 lần doanh thu. Giả sử tất cả các khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu của hãng này là một thực thể và có mức giá cao gấp 7,1 lần doanh thu, chúng sẽ có giá trị vốn hóa thị trường là 536 tỷ USD, nhiều hơn gấp đôi so với định giá toàn bộ cổ phiếu Coca-Cola.

Một cái tên không được đề cập trong sáu khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu ở trên là cổ phiếu Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE), công ty đóng chai Coca-Cola lớn nhất ở Hoa Kỳ. Cổ phiếu Coca-Cola sở hữu 35% cổ phần của công ty này.

Khoản đầu tư duy nhất mà tôi không thể đưa ra định giá gần đúng là AC Bebidas. Đó là bởi vì nó có 80% thuộc sở hữu của Arca Continental – một công ty mà Coca-Cola có cổ phần trong những mảng khác, bên cạnh mảng đồ uống.

Dẫu vậy, mảng đồ uống của hãng chiếm 89% doanh thu trong năm 2018. Vì vậy, giả sử định giá của nó chiếm 89% của giá trị vốn hóa thị trường 9,2 tỷ USD, điều đó có nghĩa là số cổ phần 20% của Coke có giá trị xấp xỉ 1,6 tỷ USD.

Tổng cộng, bảy khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu trị giá khoảng 20,4 tỷ USD, cao hơn 1 tỷ USD so với giá trị thực hiện là 19,4 tỷ USD, trong đó không bao gồm các khoản đầu tư giá trị nhỏ vào BodyArmor và các dự án tăng trưởng khác.

Hiệu suất cổ phiếu Coca-Cola (NYSE: KO) so với đầu tư vốn cổ phần

Như tôi đã nói lúc đầu, cổ phiếu Coca-Cola đã tạo ra tổng lợi nhuận 27% trong năm qua, cao hơn 193 điểm cơ bản so với thị trường Hoa Kỳ.

Các cổ phiếu khác đã hoạt động như thế nào? (Nguồn: Lợi nhuận 1 năm của Morningstar)

Coca-Cola European Partners 34,5%

Monster Beverage -3,7%

AC Bebidas -17,4%*

Coca-Cola Femsa 0,6%

Coca-Cola HBC 5,5%

Coca-Cola Bottlers Japan -26,9%

Coca-Cola Consolidated 99,1%

Dấu sao bên cạnh tổng lợi nhuận của AC Bebidas nghĩa là tôi đã sử dụng lợi nhuận một năm của công ty mẹ của nó, Arca Continental, và dựa trên hiệu suất của nó hiển thị trên hệ thống yết giá điện tử Pink Sheets. Hiệu suất của nó trên Mexico Bolsa là -17,6% và đây là một mức chính xác hợp lý.

Hiệu suất của bảy cổ phiếu này là tốt – COKE tăng 99,1% – hoặc xấu – CCOJY giảm 26,9%.

Nhìn chung, dựa trên khoản đầu tư 1.000 USD cho cả bảy cổ phiếu, chúng đã tạo ra tổng lợi nhuận 13,1%, khoảng một nửa tổng lợi nhuận của Coca-Cola trong năm qua.

Một vài trong số bảy khoản đầu tư vốn cổ phần của cổ phiếu Coca-Cola có hiệu suất tồi tệ trong năm qua, trong đó Monster đứng đầu danh sách. Do đó, tôi sẽ không đặt cược vào sự hồi phục của một vài trong số đó trong 6-12 tháng tới.

Như vậy, đầu tư cổ phiếu KO đơn lẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn có thể mua và quên nó đi, nhưng nó sẽ đem lại cho bạn một luồng cổ tức ổn định và tăng giá vốn trong 3-5 năm tới hoặc lâu hơn.

Nhà Đầu Tư Cổ Phiếu Nvidia: Có Nên Đầu Tư Vào Lúc Này? / 2023

Cổ phiếu Nvidia tăng vọt đến 11% sau khi hãng này công bố chi 40 tỷ USD để mua lại Arm, nhà cung cấp IP của Anh. Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để đầu tư vào cổ phiếu này?

Hãng sản xuất chip lớn nhất nước Mỹ, Nvidia (NASDAQ: NVDA), đã đồng ý mua lại Arm Ltd, nhà cung cấp IP di động của Anh từ SoftBank với tổng giá trị 40 tỷ USD.

Nếu được các cơ quan quản lý Anh phê chuẩn, thương vụ này dự kiến sẽ ngay lập tức làm tăng biên lợi nhuận gộp phi GAAP (sau khi điều chỉnh) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu phi GAAP của Nvidia.

Arm là nhà cung cấp các thiết kế chip được sử dụng để sản xuất 90% số lượng điện thoại thông minh của thế giới.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, tuyên bố rằng thương vụ này sẽ tạo ra một công ty với lợi thế tuyệt vời trong thời đại trí tuệ thông minh nhân tạo.

Vị CEO này còn bổ sung thêm rằng ‘ Trong khi đó, SoftBank sẽ vẫn có được lợi ích tại Arm vì vẫn còn Sự kết hợp giữa Arm và Nvidia sẽ mang lại những lợi ích vô cùng tuyệt vời cho cả hai công ty, cho khách hàng và cho toàn ngành’. nắm giữ cổ phần tại Nvidia dù tỷ lệ sở hữu chưa đến 10%. Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của Nvidia tăng đến 11% trong tuần này.

Dư luận phản ứng thế nào trước kế hoạch mua lại này?

Thương vụ mua lại này ban đầu nhận được những phản ứng trái chiều từ các cơ quan quản lý nước ngoài, các đối thủ cạnh tranh và các chuyên gia phân tích của ngành. Nhiều người băn khoăn không biết liệu vị thế của Arm với tư cách là nhà cung cấp thiết kế nền tảng cho bên thứ ba trung lập có bị ảnh hưởng không.

Tin tức cập nhật mới nhất

Một nguồn tin thân cận với MediaTek chia sẻ với trang tin Nhật Bản rằng, có khả năng Nvidia sẽ được tiếp cận với những ‘thông tin cực kỳ nhạy cảm’; trong đó có thông tin về số lượng chip bàn giao và định giá của khách hàng của Arm.

Thông tin cập nhật về triển vọng cổ phiếu Nvidia

Bất chấp những quan ngại ban đầu đó, giới đầu tư nhìn chung khá lạc quan đối với triển vọng của cổ phiếu NVDA.

Theo khảo sát của Bloomberg tính đến ngày 17/9/2020, trong số 41 chuyên gia phân tích, có 33 chuyên gia xếp hạng ‘nên mua’ đối với cổ phiếu Nvidia.

Giới phân tích cũng đưa ra mức giá mục tiêu bình quân 12 tháng đối với NVDA là 554,47 USD, tương đương mức tăng ước tính 11,2% so với giá giao dịch gần đây là 499 USD. Chuyên gia phân tích của FDA, Hannelore van Twist, người đã đưa ra mức giá mục tiêu 662 USD cho cổ phiếu này hồi đầu tuần cho biết cổ phiếu Nvidia là ‘ một trong số những lựa chọn đầu tư được ưu thích tại FDA ‘.

So sánh giữa Nvidia và Softbank

Theo lưu ý của chuyên gia phân tích, Nvidia sẽ là chủ sở hữu ít trung lập hơn so với SoftBank. Lý do là Nvidia cũng dự tính sẽ phát triển những sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ của Arm sau khi mua lại. Tuy thế, hãng dường như cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì mô hình cấp bản quyền mở (open-licensing).

Ngoài ra, van Twist bổ sung thêm, ‘Những nỗ lực của Nvidia có thể sẽ thực sự giúp tạo ra cạnh tranh khốc liệt hơn đối với công nghệ được sử dụng rộng rãi từ Intel, đặc biệt là trung tâm dữ liệu và điện toán biên. Đây là hai phân khúc có thị trường phát triển rộng lớn và là nơi hiệu suất năng lượng của kiến trúc mà Arm sở hữu có thể mang lại lợi nhuận’.

Có quan điểm đầu tư của FDA vấp phải nhiều rào cản

Sự giám sát của cơ quan quản lý có thể sẽ là rào cản khiến thương vụ khó có thể thành công. Thế nhưng, nếu được thông qua, rủi ro đối với Nvidia sẽ rất nhỏ, gần như chỉ nằm ở vấn đề phí bảo hiểm khi mua lại Arm.

‘Nếu Nvidia có thể mua lại Arm, hãng sẽ tiếp tục có tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Thương vụ này cũng sẽ giúp Nvidia củng cố vị thế trước đối thủ cạnh tranh Intel và trở thành một gương mặt quyền lực hơn trong ngành,’ van Twist viết.