Đề Xuất 5/2023 # Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like | Shareheartbeat.com

Đề Xuất 5/2023 # Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Shareheartbeat.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhiều hành động âm thầm với đức tin sâu xa mà chỉ có Thượng Đế biết.

Many of the quiet acts of deep faith are known only to God.

LDS

Khi còn là thiếu niên, Joseph có “những cảm nghĩ sâu xa”9 về vấn đề tôn giáo.

As a young man, Joseph “was called up to serious reflection”9 on the subject of religion.

LDS

Có một… Có một sự ràng buộc sâu xa giữa họ.

There’s a-There’s a deep bond between them.

OpenSubtitles2018.v3

6 Sự sống lại của Chúa Giê-su tác động sâu xa đến các môn đồ.

6 Jesus’ resurrection had a profound impact on his disciples.

jw2019

Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự hiểu biết này”.

Many people express profound gratitude for this knowledge.”

jw2019

“Tình yêu thương gồm có sự tận tụy, quan tâm và cảm mến sâu xa.

“Love is a feeling of deep devotion, concern, and affection.

LDS

Tại sao chúng ta nên quý trọng Lời Đức Chúa Trời một cách sâu xa?

Why should we have deep appreciation for God’s Word?

jw2019

Nó cũng gieo vào lòng tôi một ước muốn sâu xa sống tại Hoa Kỳ” .

It also instilled in me a deep desire to live in the United States.”

WikiMatrix

Mỗi chúng ta nên tự hỏi: “Mình có quan tâm sâu xa đến Nước Trời không?”

Each of us does well to ask, ‘Is God’s Kingdom close to my heart?’

jw2019

Nghệ thuật như là sự bắt chước có nguồn gốc sâu xa trong triết học Aristotle.

Art as mimesis has deep roots in the philosophy of Aristotle.

WikiMatrix

Vua Đa-vít bày tỏ lòng yêu mến sâu xa đối với luật pháp của Đức Chúa Trời

King David expressed heartfelt fondness for God’s laws

jw2019

Đây là những vấn đề vô cùng sâu xa đối với một người quá trẻ tuổi.

These are all very deep waters for such a young man.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, nguyên ngữ Hy Lạp có ý nghĩa sâu xa hơn.

However, the original Greek word used means much more.

jw2019

Tấm lòng biết ơn sâu xa như vậy sẽ biểu hiện trong cách nói năng của một người.

When a person has that depth of appreciation, it will be reflected in the way he speaks.

jw2019

Áp-ra-ham cảm động sâu xa.

Abraham was deeply moved.

jw2019

Dù vậy, ngài vẫn thể hiện sự đồng cảm sâu xa với người khác.

Yet he showed deep feeling for people.

jw2019

Trong các bài Thi-thiên, Đa-vít có lúc bày tỏ nỗi buồn sâu xa (Thi-thiên 6:6).

In his inspired psalms, David sometimes expressed deep sadness.

jw2019

Tôi biết ơn biết bao, biết ơn sâu xa về điều đã xảy ra.

How grateful I am, how profoundly grateful for what has happened.

LDS

Chúng ta nên quý trọng sâu xa Kinh Thánh vì lý do nào?

Why should we have high regard for the Bible?

jw2019

Đặc biệt cơ cấu của cựu Liên bang Xô-viết nay đã thay đổi sâu xa.

In particular, the very nature of what was once the Soviet Union changed dramatically.

jw2019

Kinh-thánh ảnh hưởng sâu xa đến đời sống con người ở mọi tầng lớp xã hội.

Its effect on the lives of people in all strata of society has been particularly profound.

jw2019

Là cha mẹ, ước mơ sâu xa nhất của chúng ta tập trung vào con cái mình.

As parents, we find our fondest hopes center around our children.

LDS

Lẽ thật sâu xa này đã được A Mu Léc giảng dạy trong Sách Mặc Môn:

This profound truth is taught by Amulek in the Book of Mormon:

LDS

Tôi là một nhà tâm lí, nhưng hãy yên chí, tôi sẽ không đi sâu xa hơn đâu.

I’m a psychologist, but rest assured, I will not bring it to the scrotal.

QED

Ngài dò tư tưởng, xem sâu xa khuynh hướng của lòng.

You search my thoughts, my inmost inclination,

jw2019

Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh

* “Khi theo học lớp giáo lý, tôi tìm thấy một ý nghĩ sâu sắc hơn ở thánh thư.

* “When I am in seminary, I find a deeper meaning in the scriptures.

LDS

Một ý nghĩ có ý nghĩa và sâu sắc.

A thought profound and deep.

LDS

“Những sự việc của Thượng Đế thì có ý nghĩa sâu xa; và chí có thời gian, và kinh nghiệm, và những ý nghĩ thận trọng, sâu sắc, nghiêm chính mới có thể tìm ra những sự việc ấy.

“The things of God are of deep import; and time, and experience, and careful and ponderous and solemn thoughts can only find them out.

LDS

Sau đó hãy yêu cầu giảng viên chia sẻ những ý nghĩ và sự hiểu biết sâu sắc của họ.

Then ask the teachers to share their thoughts and insights.

LDS

Cũng ghi lại ngắn gọn ở ngoài lề những ý nghĩ, cảm nghĩ, sự hiểu biết sâu sắc hoặc các nguyên tắc quan trọng.

Also write important short thoughts, feelings, insights, or principles in the margins.

LDS

Sau khi đã đóng diễn xong, mời học sinh đặt câu hỏi hoặc chia sẻ những ý nghĩ hoặc những hiểu biết sâu sắc họ có trong khi họ tham gia vào bài tập thực tập này.

After the role play has concluded, invite students to ask questions or share thoughts or insights they have had as they have participated in this practice exercise.

LDS

Ý nghĩ giản dị đó thật sự khá sâu sắc đối với tôi, nhất là luôn luôn rất khó đối với tôi để đương đầu với sự thay đổi và tôi do dự không muốn buông ra những điều tốt lành.

That simple thought was actually quite profound for me, especially since I have always had a hard time facing change and am hesitant to let go of good things.

LDS

Và ý tưởng đó thật quá đơn giản, quá hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ kết quả sâu sắc vô cùng.

And the idea is so simple, so obvious, but I think the consequences are really profound.

ted2019

Trong suy nghĩ thuần túy của chúng ta, những ý niệm sâu sắc nhất của con người khả năng tưởng tượng, nhận thức, ước mơ, từ xưa tới nay đều giống nhau.

One natural idea is that the deepest aspects of human thought — our ability to imagine, to be conscious, to dream — have always been the same.

ted2019

Và cuối cùng, tôi nghĩ nó cũng mang lại những ý tưởng sâu sắc cho chúng ta về vị trí của chúng ta trong vũ trụ và giá trị thực sự về hành tinh quê nhà của chúng ta

It can also, I think, finally reveal the most profound ideas to us about our place in the universe and really the value of our home planet.

QED

Nó sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter-bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

ted2019

Nó sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter- bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

QED

Bây giờ tôi ý thức rằng tôi phải điều chỉnh cách suy nghĩ của mình và phải bắt đầu một chương trình học hỏi sâu sắc để tôi có thể thực sự biết Đức Giê-hô-va và yêu mến Ngài và quí trọng những gì Con Ngài đã làm cho chúng ta”.

I realize now that I have to readjust my thinking and begin a meaningful study program so that I can really get to know Jehovah and come to love him and appreciate what his Son has given us.”

jw2019

Tôi nghĩ cách làm này khác với Tangled, nhưng chúng tôi chọn nó bởi vì chúng tôi muốn có một người toàn tâm toàn ý hiểu được sâu sắc nhân vật của họ và sau đó giải thích cho những họa sĩ khác về nhân vật đó.

I think it was different on Tangled, for example, but we chose to do it this way as we wanted one person to fully understand and develop their own character and then be able to impart that to the crew.

WikiMatrix

Vì vậy, những gì bạn sẽ nói cho rằng đối số? Tôi nghĩ rằng có những hoàn cảnh khác nhau và đã có sự bắt buộc ở cuộc nội chiến có là không có dự thảo ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng các tình nguyện viên cho quân đội vào ngày hôm nay có một ý nghĩa sâu sắc hơn của tinh thần yêu nước đó là một sự lựa chọn cá nhân so với những người bị buộc phải quân sự trong cuộc nội chiến bằng cách nào đó ít ép. ít ép. mặc dù đó là vẫn còn bất bình đẳng trong xã hội Mỹ mặc dù như Emily chỉ ra Các make- up của quân đội Mỹ không phải là phản chiếu của dân số như một toàn thể.

I think that the circumstances are different and that there was conscription in the civil war there is no draft today and I think that the volunteers for the army today have a more profound sense of patriotism that is of an individual choice than those who were forced into the military in the civil war somehow less coerced. less coerced. even though there is still inequality in American society even though as Emily points out the make- up of the American military is not reflective of the population as a whole.

QED

Dấu Thăng Trong Tiếng Tiếng Anh

URL cho nội dung hoặc trang đích yêu cầu mã nhận dạng phân đoạn hoặc ‘dấu thăng‘ không được hỗ trợ.

URLs for content or landing-pages that require ‘hash marks’ or fragment identifiers are not supported.

support.google

Chúng ta theo dấu trực thăng, cứu con tin, và quay trở về.

We pick up their trail at the chopper, grab those hostages, and bounce back.

OpenSubtitles2018.v3

When the process of raising by a fifth (adding a sharp) produces more than five or six sharps, successive such raising generally involves changing to the enharmonic equivalent key using a flat-based signature.

WikiMatrix

Thời kỳ Heian cũng đánh dấu sự thăng hoa của tầng lớp samurai, tầng lớp sau cùng sẽ chiếm đoạt quyền lực và bắt đầu thời kì phong kiến ở Nhật Bản.

The period is also noted for the rise of the samurai class, which would eventually take power and start the feudal period of Japan.

WikiMatrix

Có ít nhất bốn thời kỳ băng hà riêng biệt được đánh dấu bằng sự thăng tiến của các dải băng về phía nam vĩ độ 40 độ N ở các khu vực miền núi.

WikiMatrix

Bộ phim này đánh dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp điện ảnh của cô và cũng mang lại cho Witherspoon những kinh nghiệm quý giá, như cô đã nhận xét “Một khi tôi đã vượt qua được bộ phim này – thứ làm tôi sợ muốn chết – thì tôi cảm thấy mình có thể làm bất kì việc gì”.

The making of the film also gave Witherspoon significant acting experience; as she said, “Once I overcame the hurdle of that movie – which scared me to death – I felt like I could try anything.”

WikiMatrix

Vì nếu bọn Nga chốt trực thăng, chúng có thể theo dấu chúng ta về nhà.

Because if the Russians lock in on the Helo, they can hone in on us once it comes home.

OpenSubtitles2018.v3

Việc ngủ rất ít được xem như một dấu hiệu của sự cần mẫn và thăng tiến”.

It’s been considered a mark of very hard work and upward mobility to get very little sleep.”

jw2019

Tại thời điểm đó, hơn 60,000 phi công Lục quân Hoa Kỳ đã được huấn luyện trên máy bay TH-55 và đánh dấu đây là trực thăng huấn luyện có thời gian phục vụ lâu nhất trong biên chế Lục quân.

At the time of its replacement, over 60,000 U.S. Army pilots had trained on TH-55 making it the U.S. Army’s longest serving training helicopter.

WikiMatrix

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức để đánh dấu lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam .

A variety of activities will also be held to mark the 1,000th anniversary of Thang Long Hanoi and the 80th anniversary of the establishment of the Vietnam National Unified Front .

EVBNews

Một kẻ theo dấu thực sự có thể lần ra dấu vết một kẻ trong thành phố từ trực thăng.

A real tracker can trace a man’s steps through a city from a helicopter.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu có một lượng lớn bài viết riêng về một chính khách hay ý tưởng nào đó thì đây thường là dấu hiệu rằng quan chức đó đang thăng tiến.

A large number of articles devoted to a political figure or idea is often taken as a sign that the mentioned official or subject is rising.

WikiMatrix

Nathan James sẽ gửi trực thăng, Bọn Nga có thể nhờ nó mà lần theo dấu về tàu.

Nathan James sends a Helo, the Russians can hone in on it and track it back to the ship.

OpenSubtitles2018.v3

Những dụng cụ đo lường nhạy cảm với ozone được sử dụng để quan sát những cột không khí thăng lên và chìm xuống, cung cấp dấu hiệu hình thành của mắt bão, thậm chí trước cả khi hình ảnh vệ tinh có thể xác nhận được điều này.

Instruments sensitive to ozone perform measurements, which are used to observe rising and sinking columns of air, and provide indication of the formation of an eye, even before satellite imagery can determine its formation.

WikiMatrix

Hãy nhắc người thân yêu của bạn rằng các triệu chứng này chỉ tạm thời và đó là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thích ứng với trạng thái thăng bằng mới và lành mạnh.

Remind your loved one that these symptoms are only temporary and are signs that the body is adjusting to a new and healthy equilibrium.

jw2019

Năm 1910, tập thơ đầu tiên của ông mang tên Những lời oán trách của chú bé nghèo khổ mang lại thành công trên toàn quốc và đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ thăng hoa trong sự nghiệp sáng tác văn học, mà tác giả đã cho xuất bản một tác phẩm gần như mọi năm.

In 1910, his first volume of poems, The Complaints of a Poor Little Child, brought nationwide success and marked the beginning of a prolific period in which he published a book nearly every year.

WikiMatrix

27 Gia đình nào đoàn kết trong việc phụng sự Đức Chúa Trời một cách vui vẻ và thăng bằng, cố gắng hết lòng giữ “không dấu-vít, chẳng chỗ trách được” và tránh khỏi ảnh hưởng bại hoại của thế gian này, thì sẽ là nguồn vui cho Đức Giê-hô-va (II Phi-e-rơ 3:14; Châm-ngôn 27:11).

27 Families that stay united in happy, balanced service to God, endeavoring wholeheartedly to remain “spotless and unblemished” from the corrupting influences of this world, are a source of joy to Jehovah.

jw2019

Các nhà phân tích chính trị lưu ý rằng sự tham gia của ông trong sự gắn kết và tổ chức của đảng là một sự thăng cấp, thậm chí có thể là một dấu hiệu cho thấy ông sẽ được chuẩn bị để đảm nhiệm một vai trò về các vấn đề đảng quan trọng hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX.

Political analysts noted that his involvement in party cohesion and organization was a promotion, possibly even an indication that he would be groomed to take on a more substantial party affairs role following the 19th Party Congress.

WikiMatrix

Kinh Thánh giúp chúng ta có quan điểm thăng bằng và tích cực về đức tính này và cho thấy rằng tính khiêm nhường thật sự là dấu hiệu của sức mạnh chứ không là sự nhu nhược.

It provides a balanced and positive view of the quality and shows that true humility is a mark of strength, not weakness.

jw2019

Cuộc đua được đánh dấu bởi những khó khăn trong các buổi đua thử vào thứ sáu khi thời tiết ở Thượng Hải đã khiến trực thăng y tế không thể có mặt và chỉ có hai mươi phút chạy thử.

The race was marked by difficulties in Friday practice sessions when weather in Shanghai prevented the medical helicopter from being available and only twenty minutes of running was possible.

WikiMatrix

THEO tờ báo của Tòa Vatican L’Osservatore Romano, giáo lý Công Giáo về Sự Thăng Thiên phát biểu: “Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được gìn giữ khỏi mọi dấu vết của tội lỗi nguyên thủy, được mang vào sự vinh hiển trên trời với cả xác lẫn hồn, khi đời sống bà trên đất chấm dứt”.

ACCORDING to the Vatican newspaper L’Osservatore Romano, the Catholic doctrine of the Assumption states: “The Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, was taken up body and soul into heavenly glory, when her earthly life was over.”

jw2019

When nobles and samurai received promotions in rank, they received new names, which might contain a syllable or character from their lord’s name as a mark of favor.

WikiMatrix

Theo Kim Yong-hyun, giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seoul và những người khác, việc thăng chức cho Kim Yo-jong và những người khác là một dấu hiệu cho thấy “chế độ Kim Jong-un đã chấm dứt thời gian sống chung với các nhân sự còn sót lại của chế độ Kim Jong-il trước đây bằng cách thực hiện một sự thay thế thế hệ trong các chức vụ chủ chốt quan trọng của đảng “.

According to Kim Yong-hyun, a professor of North Korean studies at Dongguk University in Seoul, and others, the promotion of Kim Yo-jong and others is a sign that “the Kim Jong-un regime has ended its co-existence with the remnants of the previous Kim Jong-il regime by carrying out a generational replacement in the party’s key elite posts”.

WikiMatrix

This is a psychophysical sense, where for example “listeners tend to hear a given pitch as, for instance, an A above middle C, an augmented 4th above E♭, the minor 3rd in an F♯ minor triad, a dominant in relation to D, or (where the caret designates a scale degree) in G major rather than a mere acoustical frequency, in this case 440 Hz” (Hyer 2001).

WikiMatrix

Hoa Hướng Dương Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi gọi những sinh vật này là hoa hướng dương.

I call these creatures sunflowers.

QED

Phatthana Nikhom là một địa điểm du lịch mùa đông do có cánh đồng hoa hướng dương.

Phatthana Nikhom is a favorite tourist stop due to its winter sunflower fields.

WikiMatrix

Trong sa mạc là một cánh đồng hoa hướng dương mọc cao bảy bộ.

That there in the desert was a field of sunflowers growing seven feet tall.

ted2019

Như bạn biết đấy, hoa hướng dương hướng đến mặt trời suốt cả ngày.

Now, as you know, sunflowers track the sun during the course of the day.

ted2019

Chúng trông giống như, có thể là hoa hướng dương.

They look like, maybe like sunflowers.

QED

Xin chào hoa hướng dương.

Heh. Well, hi there, sunflower.

OpenSubtitles2018.v3

Hoa hồng trên thi thể nạn nhân hoa hướng dương trên mắt…

Roses on her body, sunflowers on her eyes?

OpenSubtitles2018.v3

Vợ tôi là Mary, luôn luôn thích hoa hướng dương.

My wife, Mary, has always loved sunflowers.

LDS

Và chùm hoa hướng dương mới nở chỉ cho anh đến chỗ tòa nhà thấp bằng đá và gạch.

And soon a field of sunflowers gives way to a low building of stone and tile.

OpenSubtitles2018.v3

Thiên hà Hoa hướng dương thuộc về nhóm M51, một nhóm thiên hà cũng chứa thiên hà Xoáy nước (M51).

M63 is part of the M51 Group, a group of galaxies that also includes M51 (the ‘Whirlpool Galaxy’).

WikiMatrix

Về sau, thuật ngữ “hoa hướng dương“, có thể được đưa ra bởi Deza & Frankl (1981), dần dần thay thế nó.

More recently the term “sunflower“, possibly introduced by Deza & Frankl (1981), has been gradually replacing it.

WikiMatrix

Giữa các thị trấn là những ruộng lúa mì, vườn bắp và hoa hướng dương trải rộng đến tận chân trời.

Between the towns, fields of corn, wheat, and sunflowers stretched all the way to the horizon.

jw2019

Mỗi lần các bạn nhìn ngắm một bông hoa hướng dương thì cả thế giới như bắt đầu mỉm cười với bạn .

Every time you look at a sunflower , the whole world starts to smile .

EVBNews

Bạn không thể tưởng tượng được hoa hướng dương tuyệt vời như thế nào và chúng ảnh hưởng tới mọi người ra sao.

You just couldn’t imagine how amazing a sunflower is and how it affects people.

QED

Vì thế, vào buổi sáng, bạn nhìn thấy hướng quay của hoa hướng dương và bạn đánh dấu nó trên khu nền trống.

So in the morning, you see which direction the sunflower is facing, and you mark it on the blank area in the base.

QED

Vào tháng 12 năm 1888, ông đã vẽ bức La Berceuse – một hình mẫu mà ông cho là tốt như những bông hoa hướng dương ông từng vẽ.

In December 1888 he painted La Berceuse – a figure that he thought as good as his sunflowers.

WikiMatrix

Họ lại tiếp tục đi, nhưng cuối cùng phải dừng lại ở một cánh đồng hoa hướng dương gần một khu cắm trại do xe hết xăng.

They continue on, eventually running out of gas near a campground.

WikiMatrix

Nên về cơ bản tôi đã cố gắng phối hợp chúng vào các công thức nấu ăn của tôi– cho vào một ít hạt giống hoa hướng dương.

So I basically have tried to incorporate crunchiness into a lot of my recipes — throw in some sunflower seeds.

ted2019

Và Horton nhìn lên ngọn núi Nool một cái hang nhỏ yên tĩnh giản dị mát mẻ nơi bông hoa hướng dương ngạo nghễ đón ánh mặt trời.

And it’s then Horton saw at the top of Mount Nool, a small cave that looked peaceful and quiet and cool, where a sunflower grew proud and tall from the ground.

OpenSubtitles2018.v3

Thuật ngữ “Phong trào sinh viên Hoa hướng dương” định nghĩa sự sử dụng hoa hướng dương bởi những người biểu tình như một biểu tượng của niềm hy vọng.

The term “Sunflower Student Movement” referred to the use of sunflowers by the protesters as a symbol of hope as the flower is heliotropic.

WikiMatrix

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Shareheartbeat.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!